Απόψεις των νοσηλευτών για ασθενείς με HIV-μια ποιοτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310260 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-04-05
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χαρισοπούλου Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουσκούνη Ευαγγελία,Καλαφάτη Μαρία,Ξάνθος Θεόδωρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις των νοσηλευτών για ασθενείς με HIV-μια ποιοτική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο συναγερμός που σήμανε η ανακάλυψη του ιού HIV και η συμβολή του
στην εκδήλωση της ασθένειας του AIDS, επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο. Το ενδιαφέρον, όμως, επικεντρώνεται στους νοσηλευτές, που έρχονται σε
συχνή επαφή με ασθενείς με HIV ή/και AIDS, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός
τους.
Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των νοσηλευτών απέναντι στους
ασθενείς με HIV ή AIDS.
Υλικό και μέθοδος: Ακολουθήθηκε ποιοτική προσέγγιση και συγκεκριμένα η
μεθοδολογική τριγωνοποίηση σε δείγμα 40 νοσηλευτών (στη συντριπτική τους
πλειονότητα γυναίκες) από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα των Αθηνών,
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων ημί-δομημένες συνεντεύξεις
και ερωτηματολόγια. Οι απαντήσεις τέθηκαν σε επεξεργασία και αναλύθηκαν
κατόπιν κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν από τις οποίες προέκυψαν
τέσσερις κατηγορίες: (1) ενημέρωση, (2) μέτρα προστασίας, (3) στάσεις και
συμπεριφορά και (4) ηθική ευθύνη και θρησκευτική πίστη.
Αποτελέσματα: Η ενημέρωση των νοσηλευτών στο ζήτημα του ιού HIV και του AIDS
χαρακτηρίζεται από ελάχιστη έως πολύ μεγάλη, αλλά στις ακραία θετικές τιμές
υπάρχει προσωπική προσπάθεια και ενασχόληση του ίδιου του νοσηλευτή. Τα μέτρα
προστασίας είναι ελλιπή και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη
φροντίδας από την πλευρά του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σημαντικός, όμως,
παράγοντας αποδεικνύεται και το άγχος των νοσηλευτών να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της θέσης τους, το οποίο εμποδίζει την προσωπική λήψη μέτρων
προστασίας. Η στάση και η συμπεριφορά είναι ανάλογη της ενημέρωσης και η ηθική
ευθύνη και η θρησκευτική πίστη είναι διάχυτη στους νοσηλευτές και αποτελεί τον
λόγο που τους κινητοποιεί στην παροχή φροντίδας.
Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές, παρόλη τη συχνότητα με την οποία βρίσκονται κοντά
σε ασθενείς με HIV ή AIDS, είναι εντελώς απροστάτευτοι, όσον αφορά στα μέτρα
προστασίας, και ανενημέρωτοι, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ευάλωτοι σε μια
ενδεχόμενη μόλυνση από τον ιό. Έτσι, έχουν αυξημένο σκεπτικισμό απέναντι στους
ασθενείς αυτούς και το μόνο που σώζει την κατάσταση είναι η ηθική ευθύνη που
τους επιβάλλει η θέση τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενημέρωση για HIV, Μέτρα προστασίας για τον HIV, Στάση-συμπεριφορά νοσηλευτών, Ηθική ευθύνη-Θρησκευτική πίστη νοσηλευτών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
77