Δείκτες φλεγμονής και καρκινικοί δείκτες σε ασθενείς με παρόξυνση χρονιάς αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και συσχέτιση μεταξύ τους ανάλογα με το στάδιο νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310479 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-12-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μπαρούχος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λ. Παπαδημητρίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτες φλεγμονής και καρκινικοί δείκτες σε ασθενείς με παρόξυνση χρονιάς αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και συσχέτιση μεταξύ τους ανάλογα με το στάδιο νόσου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Έχει αποδειχθεί σε διάφορες μελέτες ότι τα επίπεδα ορισμένων καρκινικών
δεικτών αυξάνονται σε ασθενείς με ΧΑΠ. Επιπρόσθετα είναι γνωστό οι τιμές των
δεικτών φλεγμονής αυξάνονται στην παρόξυνση της νόσου. Ο πρωταρχικός σκοπός
αυτής της μελέτης είναι να υπολογιστούν οι μέσες τιμές των υπό μελέτη δεικτών
και να διερευνήσει τη συσχέτιση των δεικτών φλεγμονής CRP, ΤΚΕ και WBC με τους
καρκινικούς δείκτες CEA, CA 19-9, CA 125, NSE και CYFRA 21-1, σε ασθενείς με
παρόξυνση ΧΑΠ που ανήκουν στις ομάδες βαρύτητας C και D κατά GOLD. Δευτερεύων
σκοπός είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα μεταξύ των υπό μελέτη ομάδων. Υλικό-
Μέθοδος: Πενήντα δύο ασθενείς (35 άνδρες, 17 γυναίκες) με παρόξυνση ΧΑΠ έλαβαν
μέρος στη μελέτη, κατατάχτηκαν στις ομάδες βαρύτητας της ΧΑΠ C και D με βάση,
την σπιρομετρική ταξινόμηση κατά GOLD, τον αριθμό των παροξύνσεων το
προηγούμενο έτος και την εκτίμηση των συμπτωμάτων, συμφωνά με την τροπο-
ποιημένη κλίμακα mMRC. Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές του CEA και του CA125 ήταν
αυξημένες μόνο στους ασθενείς της ομάδας D. Στους ασθενείς της ομάδας C,
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της CRP και του
CA125 (p=0,05). Στους ασθενείς της ομάδας D, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των WBC και της NSE (p=0,02), μεταξύ των επιπέδων
της CRP και του CA19-9 (p=0,02) και της NSE (p<0,001) και μεταξύ της ΤΚΕ και
της NSE (p=0,03). Οι μέσες τιμές του CA125 (p=0,01) και του CA19-9 (p=0,01)
ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα D σε σχέση με την ομάδα C.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι και στην παρόξυνση
της ΧΑΠ οι μέσες τιμές ορισμένων καρκινικών δεικτών αυξάνονται ενώ κάποιοι
άλλοι δεν επηρεάζονται. Επίσης, αναδείχτηκε ότι ορισμένοι καρκινικοί δείκτες
σχετίζονται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής και την σοβαρότητα της νόσου.
Λέξεις-κλειδιά:
Δείκτες φλεγμονής, Καρκινικοί δείκτες, Παρόξυνση χρονιάς αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
276
Αριθμός σελίδων:
125

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.