Η δράση της βισφατίνης στην in vitro ανάπτυξη ωοθυλακίων και στην in vitro ωρίμανση ωαρίων επίμυων μετά από μακράς διάρκειας καλλιέργειεςε

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311513 367 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-06
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σφυρή Παγώνα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Λουτράδης Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής Καλλιανίδης Κώστας, Επικ. Καθηγητής Δρακάκης Πέτρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δράση της βισφατίνης στην in vitro ανάπτυξη ωοθυλακίων και στην in vitro ωρίμανση ωαρίων επίμυων μετά από μακράς διάρκειας καλλιέργειεςε
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Η βισφατίνη/Nampt/PBEF είναι μια πρωτεΐνη με πλειοτροπική δράση που
λειτουργεί ως ένζυμο, αντιποκίνη και κυτταροκίνη. Στόχος της παρούσας μελέτης
ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός συμμετοχής της Nampt στην in vitro ωρίμανση
πρωτογενών ωοθυλακίων επίμυων.
Μεθοδολογία: Πρωτογενή ωοθυλάκια ελήφθησαν από ωοθήκες θηλυκών επίμυων ηλικίας
12-14 ημερών και καλλιεργήθηκαν επί 12 ημέρες σε καλλιεργητικό μέσο α-MEM με
προσθήκη r-FSH, FBS, με και χωρίς ITS, καθώς και με προσθήκη ή όχι Nampt (1,
10, 50, 100ng/mL). Στις καλλιέργειες που προστέθηκε Nampt μελετήθηκε η δράση
του σε προοδευτικά αυξανόμενες συγκεντρώσεις. Δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη της
καλλιέργειας, η επαγωγή της ωοθυλακιορρηξίας επιτεύχθηκε με την προσθήκη 1.5
IU/ml hCG στο καλλιεργητικό μέσο. Τα ωοθυλακικά συμπλέγματα πριν την
ωοθυλακιορρηξία (COCs) που αποσπάστηκαν από την υπόλοιπη μάζα των κοκκωδών
κυττάρων συνελέγησαν 16-18 ώρες αργότερα. Το ποσοστό πυρηνικής ωρίμανσης των
ωαρίων εκφράστηκε ως ο λόγος του αριθμού ωαρίων που εμφάνισαν πολικό σωμάτιο ως
προς το σύνολο των COCs.
Αποτελέσματα: Η συγκέντρωση Nampt 50ng στις καλλιέργειες παρουσία ITS προκάλεσε
στατιστικώς σημαντική αύξηση του ποσοστού ωρίμανσης των ωαρίων σε σχέση με τις
καλλιέργειες ελέγχου και τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις Nampt(p<0,05). Στις
καλλιέργειες απουσία ITS, η αύξηση του ποσοστού ωρίμανσης των ωαρίων σε σχέση
με τις καλλιέργειες ελέγχου ήταν μη στατιστικώς σημαντική. Συγκρίνοντας το
ποσοστό ωρίμανσης των ωαρίων σε καλλιέργειες με και χωρίς ITS, βρέθηκε ότι
στις καλλιέργειες με ITS οι συγκεντρώσεις 50ng και 100 ng προκάλεσαν
στατιστικώς σημαντική αύξηση του ποσοστού ωρίμανσης σε σχέση με τις ίδιες
συγκεντρώσεις χωρίς ITS (p<0,05).
Συμπέρασμα: Η προσθήκη Nampt σε καλλιέργειες ωοθυλακίων επίμυων παρουσία ITS,
αύξησε στατιστικώς σημαντικά το ποσοστό ωρίμανσης των ωαρίων, ενισχύοντας τη
δράση της ινσουλίνης που προάγει την πυρηνική ωρίμανση των ωαρίων.
Λέξεις-κλειδιά:
Βισφατίνη/ Nampt/ PBEF, Δράση της βισφατίνης , In vitro ανάπτυξη και ωρίμανση ωοθυλακίων, Πυρηνική ωρίμανση, Βισφατίνη και ινσουλίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
109

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.