Κατάθλιψη, άγχος και ποιότητα ζωής σε ασθενείς υπό χημιοθεραπεία για κοκοήθεις αιμοτολογικές νόσους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312208 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-09-28
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Χρυσάνθη
Σαββίδης Γεώργιος
Γιούσμπασης Λάζαρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επικ. Καθ. Χριστοδούλου Χρήστος (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατάθλιψη, άγχος και ποιότητα ζωής σε ασθενείς υπό χημιοθεραπεία για κοκοήθεις αιμοτολογικές νόσους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο χρόνος επιβίωσης των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες
αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία εικοσαετία, λόγω της θεραπευτικής
αντιμετώπισης, η οποία όμως απαιτεί την επαναλαμβανόμενη, συχνή και
μακράς διαρκείας νοσηλεία των ασθενών. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και
πιεστική με αποτέλεσμα πολλοί από τους ασθενείς αυτούς να εμφανίζουν
ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις με συχνότερες το άγχος και την κατάθλιψη. Η
σημασία της μελέτης του άγχους και της κατάθλιψης έγκειται στην αρνητική
επίδραση που φαίνεται να έχουν στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών και
στη επιδείνωση της έκβασης της νόσου.
Σκοπός: Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι η
διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με αιματολογικές
κακοήθειες που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία. Θα αναζητηθούν οι
παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση άγχους και
κατάθλιψης και θα διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης του άγχους και της
κατάθλιψης με την ποιότητα ζωής και τις επιμέρους συνιστώσες αυτής.
Μέθοδος: Τα ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν ήταν η Κλίμακα Άγχους και
Κατάθλιψης στο Γενικό Νοσοκομείο (HADS) και το ερωτηματολόγιο για την
ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου (EORTC QLQ-C30). Επιπλέον, υπήρξε καταγραφή
των κοινωνικο-δημογραφικών και κλινικών στοιχείων κάθε ασθενούς που έλαβε μέρος
στην έρευνα.
Υλικό: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 103 ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες
υπό χημειοθεραπεία. Εξ αυτών οι 53 ήταν άνδρες και οι 50 γυναίκες με μέσο
όρο ηλικίας τα 49,03 έτη. Οι 59 ήταν εξωτερικοί ασθενείς και οι 44
νοσηλευόμενοι. Ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση ήταν οι 18,6 μήνες και
σύμφωνα με αυτήν υπήρχαν 33 ασθενείς με μη Hodgkin λέμφωμα (non
Hodgkin’ s lymphoma), 31 με Hodgkin λέμφωμα (Hodgkin’ s lymphoma), 10
με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (Acute myeloid leukemia), 9 με Οξεία
Λεμφογενή Λευχαιμία (Acute lymphoid leukemia), 4 με Χρόνια Μυελογενή
Λευχαιμία (Chronic myeloid leukemia), 10 με Χρόνια Λεμφογενή Λευχαιμίαi
(Chronic lymphoid leukemia) και 6 με Πολλαπλό Μυέλωμα (Multiple
myeloma).
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 103 ασθενών που συμπεριλαμβάνονται
στην παρούσα μελέτη, 46 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό 44,66%, εμφάνισε τιμές
τουλάχιστον σε μία εκ των δύο κλιμάκων (HADS-A ή/και HADS-D). Από τη διερεύνηση
ενδιάμεσων και κλινικών περιπτώσεων (και για τις δύο κλίμακες) για κάθε ομάδα
ασθενών ξεχωριστά, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην
κατανομή των κλινικών περιπτώσεων κατάθλιψης ανάμεσα στους νοσηλευόμενους και
εξωτερικούς ασθενείς υπέρ της πρώτης ομάδας. Στους παράγοντες που σχετίζονται
με την αναφερόμενη κατάθλιψη,
Ως στατιστικά σημαντικοί αναδείχθηκαν η επίδραση του μορφωτικού
επιπέδου, όπου η μέση τιμή της κατάθλιψης στην ομάδα τριτοβάθμια
εκπαίδευση (Μ = 4.76 ± 3.08) ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή της ομάδας
βασική εκπαίδευση (Μ = 7.73 ± 4.00), όπως επίσης και η λήψη κορτικοειδών,
καθώς διαφαίνεται ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοειδή παρουσιάζουν
υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης έναντι αυτών που δε λαμβάνουν. Αντίστοιχα, το
αναφερόμενο άγχος δε φάνηκε να επηρεάζεται από κάποιο παράγοντα. Από τη
συσχέτιση των δυο κλιμάκων HADS και EORTC QLQ-C30 υπήρξε μια αρνητική συσχέτιση
μεταξύ των δύο μεταβλητών, r = -0,595, n = 103, p < 0,01. Οι αυξήσεις στη
βαθμολογία της κλίμακας HADS συσχετίστηκαν με τη μείωση της βαθμολογίας στη
συνολική υγεία και ποιότητα ζωής της κλίμακας Global Quality of Life (QOL).
Επιπλέον, υπήρξε υψηλή συσχέτιση μεταξύ της HADS –A και HADS-D και των δεικτών
της φυσικής κατάστασης (PF), συναισθηματικής κατάστασης (EF), κοινωνικής
κατάστασης (SF) και την παράμετρο της κόπωσης (F) της κλίμακας EORTC QLQ-C30.
Ειδικότερα, η αύξηση στην βαθμολογία της HADS- D επηρέασε αρνητικά τους δείκτες
της φυσικής και κοινωνικής κατάστασης και το δείκτη της κόπωσης στην κλίμακα.
Η αύξηση στη βαθμολογία HADS-A έδειξε να έχει υψηλή συσχέτιση με την
επιβάρυνση στη συναισθηματική κατάσταση (EF).
Συμπεράσματα: Η αυτοαναφερόμενη κατάθλιψη και το αυτοαναφερόμενο
άγχος φαίνεται να σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και τις επιμέρους
συνιστώσες αυτής και ειδικότερα η κατάθλιψη, περισσότερο από το άγχος,
παρουσιάζεται να έχει αρνητική επίδραση στη συνολική ποιότητα ζωής των
ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. Είναι σημαντική η περαιτέρω
διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους
στους ασθενείς αυτούς και ο σχεδιασμός ενός κατάλληλου
υποστηρικτικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται συνολικά στις ανάγκες των
συγκεκριμένων ασθενών και θα προάγει την ποιότητα ζωής τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Άγχος, Ποιότητα, Χημειοθεραπεία, Καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
82

document.pdf
981 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.