Κυτταρική γήρανση στο λέμφωμα Hodgkin

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312321 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-07
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Vacarciuc Alexandra
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν. Καθηγήτρια Υ.Δούση -Αναγνωστοπούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κυτταρική γήρανση στο λέμφωμα Hodgkin
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Cell senescence and Lymphoma Hodjkin
Περίληψη:
Το λέμφωμα Hodgkin είναι συχνό λέμφωμα στο Δυτικό κόσμο και συνήθως προσβάλει
νεαρούς ενήλικες. Μορφολογικό χαρακτηριστικό του λεμφώματος Hodgkin είναι η
παρουσία σπάνιων νεοπλασματικών κυττάρων, των κυττάρων Reed-Sternberg (HRS)
κύτταρα στο κατάλληλο υπόστρωμα. Αν και η ενεργοποίηση των φυσιολογικών
κυττάρων από όλα τα σηματοδοτικά μονοπάτια ελέγχεται αυστηρά, στα κύτταρα HRS
αρκετά σήματα και οδοί παρουσιάζουν διαταραχές. Η διαφυγή από την αποπτωτική
διαδικασία είναι ένα σημαντικό γεγονός στη διαδικασία της καρκινογένεσης και
παρατηρείται ιδιαίτερα στα HRS κύτταρα.
Το φαινόμενο της κυτταρικής γήρανσης αντιστοιχεί σε μη αναστρέψιμη διακοπή του
πολλαπλασιασμού και διατήρηση των κυττάρων σε μόνιμη φάση «αναμονής»,
παρατηρείται δε τόσο στο ανθρώπινο είδος, όσο και σε άλλα σπονδυλωτά.
Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του φαινομένου της γήρανσης σε
περιστατικά με κλασσικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) στα πλαίσια διερεύνησης πιθανών
μηχανισμών παθογένειας του λεμφώματος. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 11 ασθενείς
με cHL. Η κυτταρική γήρανση μελετήθηκε με την ιστοχημική χρώση Sudan-Black-B
(SBB), μια τεχνική ειδική για τη λιποφουσκίνη που αθροίζεται σε γηρασμένους
ιστούς, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρχιακό υλικό και πρόσφατα προτάθηκε
σαν μια αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδος της χρώσης με Β-γαλακτοσιδάση, που
αποτελούσε την μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της κυτταρικής γήρανσης. Σε όλα
τα περιστατικά τα οποία μελετήθηκαν, τα νεοπλασματικά HRS κύτταρα ήταν
αρνητικά στη χρώση με το SBB, υποδηλώνοντας ότι τo φαινόμενο της κυτταρικής
γήρανσης πιθανότατα δεν είναι σημαντικό στο cHL, εύρημα που συνάδει και με
υψηλό πολλαπλασιαστικό δυναμικό των νεοπλασματικών HRS κυττάρων, όπως αυτό
τεκμηριώνεται με την ανοσοιστοχημική χρώση με τον δείκτη Ki67. Επιπρόσθετα, και
με βάση πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, η ύπαρξη ενεργοποιημένων κυττάρων του
ανοσοποιητικού μπορεί να οδηγεί σε καταστροφή των γηρασμένων κυττάρων
καθιστώντας αδύνατη την ταυτοποίησή τους στους ιστούς. Το αποτέλεσμα χρίζει
περαιτέρω διερεύνησης σε μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών για να επιβεβαιωθεί και
να εκτιμηθεί.
Λέξεις-κλειδιά:
Kυτταρική γήρανση, Xρώση SBB (Sudan Black-Bb), Λέμφωμα HODJKIN
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
61