Μαγνητική τομογραφία μαστών.Διάγνωση και επεμβατικές πράξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312367 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-03
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χρήστου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργία Οικονόμου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαγνητική τομογραφία μαστών.Διάγνωση και επεμβατικές πράξεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος : Η βιβλιογραφική ανάλυση της χρησιμότητας της μαγνητικής τομογραφίας
μαστών ως επιπρόσθετης μεθόδου εξέτασης των μαστών που πρέπει να
πραγματοποιείται κάτω από ειδικές ενδείξεις και προδιαγραφές. Με τη χρήση του
μαγνητικού συντονισμού και ειδικών πηνίων και ακολουθιών πριν και μετά την
ενδοφλέβια χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως
προκειμένου να αποκλείσει πιθανή κακοήθεια και να χαρακτηρίσει μορφολογικά και
φαρμακοκινητικά τις ύποπτες αλλοιώσεις των μαστών, καθώς επίσης και για
επεμβατικές τεχνικές κατευθυνόμενες με μαγνητικό συντονισμό με τη χρήση ειδικού
εξοπλισμού συμβατού με το μαγνητικό πεδίο. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες
τεχνικές είναι οι ελάχιστα επεμβατικές πράξεις βιοψίας και εντοπισμού των
ύποπτων αλλοιώσεων.
Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της τεχνικής και των
πρωτοκόλλων εξέτασης της μαγνητικής τομογραφίας μαστών, καθώς και τα
διαγνωστικά κριτήρια βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι βλάβες του μαστού
σε καλοήθεις και κακοήθεις σύμφωνα με το διεθνές σύστημα BI-RADS. Ανάλογα με τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους οι αλλοιώσεις διακρίνονται αρχικά βάσει του
σχήματος και των ορίων τους και στη συνέχεια γίνεται η περαιτέρω αξιολόγησή
τους ανάλογα με το πρότυπο της σκιαγραφικής τους ενίσχυσης, ενώ λαμβάνονται
καμπύλες ενίσχυσης με συγκεκριμένη δυναμική για κάθε αλλοίωση. Περιγράφονται οι
συχνότερες καλοήθεις και κακοήθεις αλλοιώσεις του μαστού απεικονιστικά και
κλινικά ενώ παράλληλα παραθέτονται γενικές ιστολογικές αναφορές και ανάλυση των
ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας μαστού σε κάθε περίπτωση. Γίνεται
περιγραφή της μαγνητικής τομογραφίας μαστών σε ασθενείς με ενθέματα καθώς και
σε άρρενες ασθενείς και τελικά περιγράφονται οι επεμβατικές πράξεις με την
καθοδήγηση του μαγνητικού συντονισμού και παραθέτονται ο κατάλληλος εξοπλισμός
και τα βιβλιογραφικά αποτελέσματα και δεδομένα.
Αποτελέσματα : Βιβλιογραφικά στατιστικά δεδομένα απεικόνισης αλλοιώσεων του
μαστού, καθώς και βιβλιογραφικά αποτελέσματα ειδικότητας και ευαισθησίας της
μαγνητικής τομογραφίας μαστών και των επεμβατικών τεχνικών καθοδηγούμενων από
τη μέθοδο αυτή.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαστός, Μαγνητική τομογραφία, Επεμβατικές πράξεις, Διάγνωση, Ευρήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
28
Αριθμός σελίδων:
80

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.