Πολυμορφισμός Ser680asn του γονιδίου του υποδοχέα της FSH(FSHR) και εξωγενώς χορηγούμενη δόση FSH σε πρωτόκολλα IVF/ICSI

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313528 400 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μαρινόπουλος Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Δρακάκης Πέτρος,Καλλιανίδης Κων/νος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολυμορφισμός Ser680asn του γονιδίου του υποδοχέα της FSH(FSHR) και εξωγενώς χορηγούμενη δόση FSH σε πρωτόκολλα IVF/ICSI
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης: Συσχέτιση του πολυμορφισμού Ser680Asn του γονιδίου του
υποδοχέα FSH με την εξωγενώς χορηγούμενη δόση FSH σε πρωτόκολλα IVF/ICSI.
Παράλληλα, θα μελετηθούν οι παράμετροι της πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε καθένα
από τους γονότυπους.
Υλικό και μέθοδος: Οι γυναίκες κατανεμήθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τη συνολική
δόση εξωγενώς χορηγούμενης FSH. Στην αναδρομική μελέτη συμμετείχαν 166 γυναίκες
με φυσιολογική ωορρηξία, που προσήλθαν στο Τμήμα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής,
Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Όλες παρουσίαζαν πρόβλημα
υπογονιμότητας από ενός τουλάχιστον έτους. Τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού
ήταν συγκεκριμένα. Τα πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης περιγράφονται
αναλυτικά. Έγινε καταγραφή κλινικών, βιοχημικών, γενετικών παραμέτρων. Η
ανίχνευση πολυμορφισμών στο γονίδιο του υποδοχέα έγινε με απομόνωση DNA από
περιφερικό αίμα, φωτομέτρηση, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό
χρόνο και γονοτύπηση με χρήση καμπυλών τήξης.
Αποτελέσματα: Η κατανομή των γονοτύπων του πολυμορφισμού Ser680Asn του γονιδίου
του υποδοχέα της FSH στις ασθενείς που πραγματοποίησαν IVF και ICSI ήταν:
Ser/Ser 19,9% (33/166), Ser/Asn 51.8% (86/166) και Asn/Asn 28,3% (47/166). Οι
γυναίκες που εμφάνισαν πολυμορφισμό Ser/Ser έλαβαν δόση FSH 2500-5000 IU σε
υψηλότερο ποσοστό (78,8%) από αυτές με άλλους πολυμορφισμούς (50,0% για Ser/Asn
και 55,3% για Asn/Asn). Όσες εμφάνισαν Ser/Ser είχαν επιτυχημένη κύηση κατά
24,2%, με Ser/Asn 23,3% και με Asn/Asn 23,3%.
Συμπεράσματα: Ομόζυγες για τον πολυμορφισμό γυναίκες (Ser/Ser) είχαν ανάγκη από
αυξημένες δόσεις εξωγενώς χορηγούμενης FSH. Η πιθανότητα επιτυχημένης κύησης
δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την ύπαρξη κάποιου πολυμορφισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυμορφισμός, SER680ASN, Γονίδιο, Υποδοχέας, IVF/ICSI
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
114
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
189
Αριθμός σελίδων:
114

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.