Ψυχομετρικές δοκιμασίες στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: ανασκόπηση κλιμάκων για την έγκαιρη αναγνώριση της γηριατρικής κατάθλιψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314616 132 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-07
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καραμπέρη Διαμάντω
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολίτης Aντώνης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχομετρικές δοκιμασίες στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: ανασκόπηση κλιμάκων για την έγκαιρη αναγνώριση της γηριατρικής κατάθλιψης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχουν καθοριστεί ως «de facto» μονάδες
παροχής ψυχικών υπηρεσιών. Η πλειονότητα των ηλικιωμένων θεραπεύονται σε
επιβαρυμένες λόγω φόρτου ασθενών μονάδες φροντίδας. Η συστηματική χρήση
ψυχομετρικών εργαλείων ανίχνευσης στη ΠΦΥ, αν και εχει υποστηριχθεί από
διεθνείς οργανισμούς δεν έχει γενικευτεί στη πράξη και η κατάθλιψη στην τρίτη
ηλικία συνεχίζει να υπο-διαγιγνώσκεται και να υπο-θεραπεύεται. Η επιλογή της
δοκιμασίας ανίχνευσης αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία της αναγνώρισης. Η
συστηματική ανίχνευση στη ΠΦΥ ίσως βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να
αναγνωρίσουν έγκαιρα την γηριατρική κατάθλιψη. Υπάρχει μια πλειάδα
διαγνωστικών δοκιμασιών που έχουν σχεδιαστεί να ανιχνεύσουν , να διερευνήσουν
και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της νόσου , αλλά λίγες έχουν προσαρμοστεί σε
γηριατρικό πληθυσμό.
Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανασκόπηση των δοκιμασιών ανίχνευσης
όσον αφορά την έγκαιρη αναγνώριση της γηριατρικής κατάθλιψης σε δομές ΠΦΥ .
Παρουσιάζονται οι πιο γνωστές και συχνά χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες
ανίχνευσης για τη γηριατρική κατάθλιψη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δοκιμασίες αυτό-συμπλήρωσης όπως GDS-15, PHQ-9,
PHQ-2, CES-D 10, BDI-FC έχουν ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες για χρήση
σε γηριατρικό πληθυσμό ως δοκιμασίες ανίχνευσης της κατάθλιψης στη ΠΦΥ.
Μια διαδικασία «2 βημάτων» ανίχνευσης, θεωρείται αποτελεσματική όταν γίνεται
χρήση σύντομων ερωτήσεων ανίχνευσης και ακολουθείται από πιο συστηματική
εκτίμηση όπου απαιτείται. Η δεύτερη φάση της εκτίμησης μπορεί να συμπεριλάβει
δοκιμασίες αυτό-συμπλήρωσης με περισσότερα λήμματα. Οι πιο σύντομες δοκιμασίες
ανίχνευσης μπορούν εύκολα να χορηγηθούν από το προσωπικό ή τους επαγγελματίες
υγείας κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στη ΠΦΥ.
Λέξεις-κλειδιά:
Γηριατρική κατάθλιψη , Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ανίχνευση, Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Ψυχομετρικές ιδιότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
199
Αριθμός σελίδων:
135

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.