Ψυχοσωματική διαχείριση της αναισθησίας από τον ασθενή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314620 148 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μπακαλάκη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ομότιμη Καθηγήτρια Λ. Παπαδημητρίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοσωματική διαχείριση της αναισθησίας από τον ασθενή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Α
Περίληψη:
Το προεγχειρητικό άγχος είναι συχνό πριν την αναισθησία και επηρεάζει την
έκβαση της επεμβάσεως. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της
ψυχοσωματικής διαχείρισης της αναισθησίας από τον ασθενή. Αυτό το
πραγματοποιήσαμε κάνοντας εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους που βιώνουν οι
ασθενείς και των παραγόντων που το επηρεάζουν.
Συμμετείχαν 100 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της προαναισθητικής εκτίμησης την
ημέρα προ της επεμβάσεως τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν την ελληνική εκδοχή της
κλίμακας APAIS και το ερωτηματολόγιο State-STAI του Spielberger.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι το 45% των ασθενών είχε
προεγχειρητικό άγχος και είχε την ανάγκη ενημέρωσης.Πιο ειδικά, το 51% των
ασθενών ήταν αγχωμένοι προεγχειρητικά για την αναισθησία και ανάλογο ποσοστό
της τάξεως του 53% για την επέμβαση.Οι μόνοι παράγοντες που βρέθηκε ότι
επηρεάζουν το προεγχειρητικό άγχος σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ήταν η
βαρύτητα της επεμβάσεως και ο τόπος κατοικίας.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι μεγάλο ποσοστό των
ασθενών βιώνουν προεγχειρητικό άγχος και αυτό καθιστά την έγκαιρη αναγνώριση,
εκτίμηση και αντιμετώπισή του πολύ σημαντική. Στην ερευνά μας προτείνουμε και
έναν εύκολο και αξιόπιστο τρόπο εκτίμησης του προεγχειρητικού άγχους από τον
αναισθησιολόγο, την ελληνική εκδοχή της κλίμακας APAIS.
Λέξεις-κλειδιά:
Αναισθησία, Κλίμακα APAIS, Ψυχοσωματικές διαταραχές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
67

document.pdf
838 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.