Εργαστηριακή μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας πρωτοκόλλων λεύκανσης δοντιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315285 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-06-12
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κόνιαρης Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνιάδου Μαρία, Μουντούρης Γεώργιος, Χαμπάζ Μαρουάν
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργαστηριακή μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας πρωτοκόλλων λεύκανσης δοντιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η λεύκανση των δοντιών με ζωντανό πολφό αποτελεί την πλέον
συντηρητική αντιμετώπιση των περισσοτέρων μορφών οδοντικής δυσχρωμίας. Στις
μέρες μας είναι κοινά αποδεκτό ότι πρόκειται για θεραπευτική διαδικασία απόλυτα
ασφαλή, διαδεδομένη και με σημαντική βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Μια σειρά
διαφορετικών λευκαντικών υλικών, συσκευών και πρωτοκόλλων εφαρμογής έχουν
προταθεί κατά καιρούς. Στην πράξη, διαπιστώνεται ότι υπάρχει πολύ μικρός
αριθμός μελετών που να συγκρίνουν τα διαφορετικά αυτά πρωτόκολλα μεταξύ τους με
αποτέλεσμα η έλλειψη τεκμηρίωσης να οδηγεί στην εμπειρική εφαρμογή των
τεχνικών. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη τεκμηρίωσης των διαφορετικών πρωτοκόλλων
τεχνικών λεύκανσης.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας in vitro μελέτης είναι η σύγκριση και αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας διαφόρων πρωτοκόλλων λεύκανσης των δοντιών.
Υλικά και μέθοδοι: Στην εργαστηριακή αυτή μελέτη χρησιμοποιήθηκαν εκατό άθικτοι
ανθρώπινοι τομείς που εξήχθησαν για περιοδοντικούς λόγους. Το δείγμα περιείχε
τομείς κεντρικούς και πλάγιους, τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου. Τα δόντια
του δείγματος κατανεμήθηκαν ισομερώς σε 4 ομάδες (n=25) και υπεβλήθησαν σε
χρώση με διάλυμα από μαύρο τσάι (2gr μαύρο τσάι {M&S Fairtrade Earl Grey } σε
100ml βραστό νερό) για 7 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Τα πρωτόκολλα που
δοκιμάστηκαν ήταν συνοπτικά 1:14 μέρες x 120 λεπτά/μέρα 10% YK (Opalescence PF
10%, Ultradent) με νάρθηκες (λεύκανση στο σπίτι-BH), 2:2 φορές x (3
εφαρμογές/φορά x 15λεπτά) 40% ΥΗ, (Opalescence Boost 40%, Ultradent) (λεύκανση
στο ιατρείο-BO1), 3:3 φορές x (3 εφαρμογές/φορά x 15λεπτά) 40% ΥΗ, (Opalescence
Boost 40%, Ultradent) (λεύκανση στο ιατρείο-BO2) and 4:14 μέρες x 120
λεπτά/μέρα 10% YK με νάρθηκες και 2 φορές x (3εφαρμογές/φορά x 15 λεπτά) 40% ΥΗ
(combined BH-BO1).Οι χρωματικές μετρήσεις έλαβαν χώρα κατά την έναρξη (t0),
μετά τη χρώση (t1), μετά την εφαρμογή της λεύκανσης (t2), 90 (t3) και 180 (t4)
μετά τη λεύκανση, με τη χρήση χρωματόμετρου (Dr Lance Micro Colour, Braive
Instruments) στο CIEL*a*b* σύστημα. Οι τιμές του ΔΕ* υπολογίστηκαν, σε σχέση με
την t0 και έγινε ανάλυση αυτών με μη παραμετρικές δοκιμασίες όπως οι έλεγχοι
κατά Mann-Whitney U και Friedman test προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές
συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Για να
διαπιστωθεί αν το δείγμα ήταν επαρκές, πραγματοποιήθηκε post hoc achieved power
analysis, με την εφαρμογή της δοκιμασίας Wilcoxon signed-rank test (matched
pairs) (G*Power Calculator, University of Dusseldorf). Ως επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας ορίστηκε το α=0.01.
Αποτελέσματα: Δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων σε
ότι αφορά το ΔΕ* σε καμία χρονική στιγμή. Το L* ήταν σημαντικά διαφορετικό μετά
τη λεύκανση (t2) σε όλες τις ομάδες. Επιπλέον την χρονική στιγμή μετά τη
λεύκανση (t2) το L* ήταν σημαντικά υψηλότερο για την ομάδα BH-BO1. Την χρονική
στιγμή μετά τη λεύκανση (t2) το ΔΕ* ήταν υψηλότερο για την ομάδα BO2. Ακόμη τις
χρονικές στιγμές t3 και t4 η μέση μεγαλύτερη τιμή L* και η μικρότερη ΔΕ*
εμφανίστηκαν στην ομάδα BH-BO1. Τέλος, το L* αυξήθηκε σε όλες τις ομάδες
αμέσως μετά τη λεύκανση και στη συνέχεια η τιμή του ακολούθησε πτωτική πορεία.
Το αντίθετο ακριβώς έλαβε χώρα με το a* και το b*.
Συμπεράσματα: Όλα τα πρωτόκολλα (λεύκανση στο σπίτι, λεύκανση στο ιατρείο,
συνδυασμός λεύκανσης ιατρείο-σπίτι) αποδείχτηκαν ισότιμα ικανά στο να επιτύχουν
λεύκανση των δειγμάτων/δοντιών για το χρονικό διάστημα έως και των 6 μηνών μετά
την εφαρμογή τους. Η λεύκανση αποκλειστικά στο σπίτι εμφάνισε τη σημαντικότερη
υποτροπή, καταγράφοντας τη στατιστικά μικρότερη φωτεινότητα στη χρονική στιγμή
των 6 μηνών μετά τη λεύκανση. Η ομάδα του συνδυασμένου πρωτοκόλλου είχε τη
(στατιστικά σημαντική) μεγαλύτερη φωτεινότητα από όλες τις άλλες τη χρονική
στιγμή αμέσως μετά τη λεύκανση. Η ομάδα του συνδυασμένου πρωτοκόλλου διατήρησε
το λευκαντικό αποτέλεσμα στα δείγματά της στους 6 μήνες, καταγράφοντας το
συνδυασμό της μεγαλύτερης φωτεινότητας και του μικρότερου ΔΕ*, σε καλύτερο
βαθμό από όλες τις άλλες ομάδες. Σε κάθε χρονική στιγμή χρωματική διαφορά η
οποία πρόκυπτε ήταν ορατά διακριτή. Όλες οι ομάδες εμφάνισαν σημαντική υποτροπή
στους 6 μήνες μετά τη θεραπεία.
Λέξεις-κλειδιά:
Λευκανση δοντιών, Εργαστηριακή, Πρωτόκολλα, Συνδυασμένο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
154
Αριθμός σελίδων:
148