Περιοδοντίτιδα και κακοσμία στόματος-μεταβολές των πτητικών θειούχων ενώσεων κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντίτιδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315344 440 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-27
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ιατρόπουλος Αβραάμ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Πανής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ευδοξία Πεπελάση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεώργιος Μπομπέτσης, Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιοδοντίτιδα και κακοσμία στόματος-μεταβολές των πτητικών θειούχων ενώσεων κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντίτιδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προσκομίζουν το πρωτότυπο έντυπο της υπεύθυνης
δήλωσης , ένα αρχείο ( CD) σε μορφή PDF της εργασίας, καθώς και ένα αρχείο σε
μορφή word, για να γίνει η καταχώρηση της εργασίας , από το προσωπικό του
Σπουδαστηρίου. Το μέγεθος του αρχείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7ΜΒ και θα
πρέπει να είναι ενιαίο.Η εργασία να περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά και τα
ελληνικά, μέχρι 200 λέξεις και έως 5 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και στα
αγγλικά.
Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τον στόχο, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα
- συμπεράσματα της Μ.Δ.Εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ:
Να μελετηθεί η επίδραση των διαφορετικών σταδίων παρέμβασης στην κακοσμία
στόματος και στην συγκέντρωση των πτητικών θειούχων ενώσεων (VSCs), σε ασθενείς
με περιοδοντίτιδα, πριν και μετά την περιοδοντική θεραπεία.
MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
Συμπεριελήφθησαν 11 ασθενείς με προχωρημένη περιοδοντίτιδα βραδείας εξέλιξης
και κακοσμία στόματος, της Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας. Μετά την
αρχική εξέταση και αφού ακολούθησε περίοδος 4 εβδομάδων χωρίς παρέμβαση,
δόθηκαν οδηγίες στοματικής υγιεινής (ΟΣΥ) και καθαριστή γλώσσας. Μία εβδομάδα
μετά εκτελέστηκε συντηρητική περιοδοντική θεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε σε 48
ώρες. Μετρήσεις έγιναν στην αρχή, 4 εβδομάδες μετά, 1 εβδομάδα μετά την ΣΥ και
τον καθαρισμό γλώσσας, 1 και 6 εβδομάδες μετά την θεραπεία. Εκτιμήθηκαν ο
Δείκτης Επιχρίσματος Γλώσσας κατά Winkel (WTCI), η οργανοληπτική εξέταση
ρινικού και στοματικού αέρα (OLS), η συγκέντρωση των VSCs με την συσκευή Oral
Chroma™, ο δείκτης πλάκας (sPlI), ο ουλικός δείκτης (GI-s), η αιμορραγία στην
ανίχνευση (BoP) και το βάθος θυλάκου (PD).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Δεν βρέθηκε διαφορά σε καμμία παράμετρο κατά την διάρκεια των 4 πρώτων
εβδομάδων. Οι sPlI, GI-s, BoP, WTCI, OLS στοματικού αέρα και η συγκέντρωση
υδροθείου εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μετά από 1 εβδομάδα
ΣΥ και καθαρισμού γλώσσας. Επιπλέον σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε 6 εβδομάδες
μετά την συντηρητική περιοδοντική θεραπεία στις μετρήσεις των sPlI, GI-s, BoP,
WTCI, PD, OLS στοματικού αέρα και τη συγκέντρωση της μεθυλομερκαπτάνης (p<0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η αποτελεσματική ΣΥ και καθαρισμός γλώσσας βελτιώνουν την OLS στοματικού αέρα
και μειώνουν τη συγκέντρωση των VSCs. Σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα η
περιοδοντική θεραπεία βελτιώνει περαιτέρω την OLS στοματικού αέρα και μειώνει
τη συγκέντρωση των VSCs.
Λέξεις-κλειδιά:
Κακοσμία Στόματος, Πτητικές Θειούχες Ενώσεις, Οργανοληπτική Εξέταση, Περιοδοντίτιδα, Περιοδοντική Θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
130
Αριθμός σελίδων:
77