Συγκριτική διερεύνηση της επίδρασης του Nd: YAG (1064nm)και του Διοδικού (980nm) laser στη βιωσιμότητα, στη διαφοροποίηση και στην παραγωγή κολλαγόνου σε κύτταρα του περιρριζίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315357 323 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-13
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ρούσσος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Καρούσης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιωάννης Φουρμούζης, Επίκουρος Καθηγητής, Κλεοπάτρα Μαρκοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική διερεύνηση της επίδρασης του Nd: YAG (1064nm)και του Διοδικού (980nm) laser στη βιωσιμότητα, στη διαφοροποίηση και στην παραγωγή κολλαγόνου σε κύτταρα του περιρριζίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
• Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συγκριτική διερεύνηση της
επίδρασης LLLT με δύο διαφορετικά μήκη κύματος laser: Nd:YAG (1064nm) και
Διοδικό (980nm) Laser στον πολλαπλασιασμό, στη διαφοροποίηση και στην παραγωγή
κολλαγόνου κυττάρων του περιρριζίου (PDL).
• Υλικά και Μεθοδολογία: Μετά από λήψη βιοψίας ανθρωπίνου περιρριζικού
ιστού αναπτύχθηκε πρωτογενής κυτταρική καλλιέργεια. Στη συνέχεια μετρήθηκαν με
τη μικροσκόπιο 10000/ cm2 και τοποθετήθηκαν σε τρυβλία 12 πηγαδιών 1ml/πηγάδι.
Αμέσως μετά ακολούθησε η ακτινοβόληση με Nd:YAG και με διοδικό Laser με
ενεργειακές πυκνότητες 2, 4, 6 και 12 J/ cm2. . Τα αποτελέσματα της
ακτινοβόλησης εκτιμήθηκαν με τις αντιστοιχες χρωματομετρικές μεθόδους στα
χρονικά σημεία των 24, 48 και 72 ωρών από το σημείο μηδέν. Ως ομάδα ελέγχου
χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές καλλιέργειες που δεν ακτινοβολήθηκαν.
• Αποτελέσματα: Αυξημένος κυτταρικός πολλαπλασιασμός παρατηρήθηκε στις
ακτινοβολημένες ομάδες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου με το Nd:YAG να
παρουσιάζει μια υπεροχη σε σχέση με το Διοδικό. Δε διαπιστώθηκαν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές στην παραγωγή κολλαγόνου και αλκαλικής φωσφατασης τόσο
μεταξύ των μηκών κύματος Laser όσο και σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και για
τις τρεις χρονικές στιγμές.
• Συμπεράσματα: Τα κύτταρα, δηλαδή, υπό την επίδραση της ακτινοβολίας
φαίνεται να προσανατολίστηκαν μεταβολικά και ενεργειακά προς αύξηση του
πολλαπλασιασμού, παρά προς διαφοροποίηση ή παραγωγή κολλαγόνου.
Λέξεις-κλειδιά:
Χαμηλής ενέργειας ακτινοβόληση, Κύτταρα περιρριζίου, Διοδικό Laser, Nd:YAG laser
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
186

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.