Ακροδραστικά ολιγομερή και κατά συστάδες συμπολυμερή που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου. σύνθεση, χαρακτηρισμός, συσσωμάτωση σε καλό διαλύτη και ρεολογική συμπεριφορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315626 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-16
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μπίτση Σπυριδούλα-Λήδα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρίνος Πιτσικάλης Καθηγητής (επιβλέπων), Γεώργιος Σακελλαρίου Επίκουρος Καθηγητής, Ερμόλαος Ιατρού Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ακροδραστικά ολιγομερή και κατά συστάδες συμπολυμερή που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου. σύνθεση, χαρακτηρισμός, συσσωμάτωση σε καλό διαλύτη και ρεολογική συμπεριφορά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
End-functionalized oligomers and diblock copolymers baring hydrogen bonds forming groups. Synthesis, characterization, associating behavior in good solvent and rheological behavior
Περίληψη:
Με τη μέθοδο του ανιοντικού πολυμερισμού, παρασκευάστηκαν ακροδραστικά
ομοπολυμερή PS-ΟΗ και δισυσταδικά συμπολυμερή PS-b-PI-OH και PI-b-PS-OH, με
διαφορετικά μοριακά βάρη (ολιγομερή). Μέσω της ομάδας υδροξυλίου προσαρμόστηκε
σε κάθε ολιγομερές η ομάδα 2-ουρεϊδο-4-πυριμιδινόνη (UPy), η οποία
αυτοδιμερίζεται με τέσσερεις δεσμούς υδρογόνου. Κάθε ομάδα συμπολυμερών
αποτελείται από το μη ακροδραστικό ανάλογο, το HO-ισοδύναμο και το
UPy-ισοδύναμο. Όλα αυτά τα πολυμερή, τόσο τα αρχικά όσο και αυτά που προκύπτουν
μετά τη μετατροπή, αποτελούν πρότυπα υλικά με μικρή κατανομή μοριακών βαρών και
υψηλή ομοιογένεια σύστασης.
Η νέα τάξη πολυμερών που συγκρατούνται μέσω διαμοριακών μη-ομοιοπολικών δεσμών
(στην προκειμένη περίπτωση μέσω δεσμών υδρογόνου) είναι πολλά υποσχόμενη καθώς
μπορεί να επιτευχθεί ρύθμιση των ιδιοτήτων τους ανάλογα με τις εξωτερικές
συνθήκες (θερμοκρασία, διαλύτης, συγκέντρωση). Με την βοήθεια της μελέτης των
ιδιοτήτων τους τόσο σε διάλυμα (δυναμική σκέδαση φωτός (DLS)) όσο και στη
στερεά κατάσταση (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), θερμοσταθμική ανάλυση
(TGA) και ρεολογία), παρατηρείται η συμπεριφορά των ενώσεων αυτών. Σε αραιά
διαλύματα, πολικούς διαλύτες, υψηλές θερμοκρασίες και εφαρμογή διατμητικών
δυνάμεων έχουμε σπάσιμο των δεσμών υδρογόνου. Αντίθετα, σε πυκνά διαλύματα,
άπολους διαλύτες και χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούνται μεγάλα συσσωματώματα,
λόγω της φύσης των ακραίων ομάδων και της δημιουργίας των δεσμών υδρογόνου.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανιοντικός πολυμερισμός, Δεσμοί υδρογόνου, Ολιγομερή, Δισυσταδικά συμπολυμερή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
203