Αλλυλική αλκυλίωση με τροποποιημένες μορφές του καταλύτη του Wilkinson

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315663 514 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-04
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Ιερωνυμάκη Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Κοϊνης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλυλική αλκυλίωση με τροποποιημένες μορφές του καταλύτη του Wilkinson
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή εξετάσθηκε η καταλυτική δραστικότητα των συμπλόκων
[RhCl(P(OPh)3)3] (1) και [RhCl(P(O-o-tolyl)3)3] (2) σε αντιδράσεις αλκυλίωσης
αλλυλικών υποστρωμάτων. Το σύμπλοκο (1) βρέθηκε ότι καταλύει την αλκυλίωση του
οξικού αλλυλεστέρα με μηλονικό διμεθυλεστέρα παρουσία βάσης, ΝαΗ, σε
θερμοκρασία δωματίου. Για αναλογία αλλυλεστέρα/πυρηνόφιλου=1/3 σχηματίζεται με
απόδοση 100% το μονο-υποκατεστημένο προϊόν, ενώ για αναλογία αλλυλ-
εστέρα/πυρηνόφιλου=1/1 σχηματίζεται σε ποσοστό 100% το δις-υποκατεστημένο
προϊόν, προσδίδοντας στο σύμπλοκο (1) ενδιαφέρουσα εκλεκτικότητα. Παρόμοια
δραστικότητα παρατηρήθηκε και στις αντίστοιχες αντιδράσεις με μηλονικό
διαιθυλεστέρα. Το σύμπλοκο (2) βρέθηκε ότι καταλύει την αλκυλίωση του
κιναμμωμικού αλλυλεστέρα και με μηλονικό διμεθυλεστέρα και με μηλονικό
διαιθυλεστέρα παρουσία βάσης, NaH, με εξαιρετικές αποδόσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Ρόδιο, Τριφαίνυλο φωσφίτης, Τρι-ο-τολυλο φωσφίτης, Αλλυλική αλκυλίωση, Ομογενής κατάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
84