Ανάλυση οριζόντων μαύρων αργίλων του Μεσοζωικού της Δυτικής Ελλάδας ως προς το περιεχόμενο τους σε μοριακά απολιθώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315777 319 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Τζωρτζάκη Ευσεβία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Καρακίτσιος, Καθηγητής, (επιβλέπων), Γεώργιος Αναστασάκης, Καθηγητής, Μαρία Τριανταφύλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση οριζόντων μαύρων αργίλων του Μεσοζωικού της Δυτικής Ελλάδας ως προς το περιεχόμενο τους σε μοριακά απολιθώματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η αναγνώριση μοριακών απολιθωμάτων σε
ιζήματα της Ιόνιας Ζώνης, ηλικίας Μέσου Κρητιδικού.
Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν δείγματα ιζημάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε
οργανικό υλικό από ορίζοντες της Τομής Γκότζικας της Ηπείρου, τα οποία μετά από
κατάλληλη προετοιμασία, (κονιοποίηση, εκχύλιση με οργανικό διαλύτη, αποθείωση
του εκχυλίσματος κάθε δείγματος με ενεργοποιημένο χαλκό και διαχωρισμό του με
χρωματογραφία στήλης σε αλειφατικό, αρωματικό και πολικό κλάσμα), αναλύθηκαν με
συνδυασμό αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας, (GC-MS).
Στο αλειφατικό και στο αρωματικό κλάσμα των δειγμάτων αναγνωρίστηκε μεγάλος
αριθμός ενδογενών χημικών ενώσεων βιολογικής προέλευσης, (μοριακών
απολιθωμάτων) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού σύγκρισης των φασμάτων μαζών
που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη ανάλυση με τα πρότυπα φάσματα μαζών μιας
αρκετά μεγάλης βάσης δεδομένων που προέκυψαν κάτω από παρόμοιες αναλυτικές
συνθήκες. Συγκρίθηκαν επίσης οι χρόνοι έκλουσης των ενώσεων με τους χρόνους
συγκράτησης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
Ακολούθως επιχειρήθηκε η συσχέτιση των διαφόρων ομάδων μοριακών απολιθωμάτων
που αναγνωρίστηκαν στα δείγματα με τους οργανισμούς που αναπτύχθηκαν στο
παλαιοπεριβάλλον απόθεσης των αντίστοιχων ιζημάτων ιδιαίτερα για τους ορίζοντες
που τεκμηριωμένα αντιπροσωπεύουν τα Ωκεάνια Ανοξικά Επεισόδια 1b και 2 του
Μέσου Κρητιδικού. Έτσι έγιναν αδρές εκτιμήσεις της έκτασης των ανοξικών
συνθηκών της υδάτινης στήλης που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών
Ωκεάνιων Ανοξικών Επεισοδίων του Κατώτερου Αλβίου και Κενομανίου-Τουρωνίου.
Εκτιμήθηκε επίσης η σχετική συνεισφορά των διαφόρων ομάδων προκαρυωτικών και
ευκαρυωτικών, θαλάσσιων και χερσαίων οργανισμών στο βιογενές υλικό των
αντίστοιχων ιζημάτων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα προηγούμενων γεωχημικών
και ισοτοπικών αναλύσεων.
Στο αλειφατικό και στο αρωματικό κλάσμα των εκχυλισμάτων των δειγμάτων
διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολυάριθμων ενώσεων πιθανής βιογενούς προέλευσης που δεν
ήταν εφικτή η αναγνώριση τους με βάση τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα. Η
ταυτοποίηση τους που απαιτεί την εφαρμογή συνδυασμού αναλυτικών μεθόδων θα
πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο λεπτομερέστερων μελλοντικών ερευνών. Αυτό
ισχύει και για την ανάλυση του πολικού κλάσματος των δειγμάτων όπου υπάρχουν
ενώσεις με ιδιαίτερα υψηλό πληροφοριακό περιεχόμενο.
Λέξεις-κλειδιά:
Mοριακά απολιθώματα, Mαύρες άργιλοι, Ιόνια Ζώνη, Μέσο Κρητιδικό, Αέρια χρωματογραφία-Φασματομετρία μάζας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
629
Αριθμός σελίδων:
529

document.pdf
19 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.