Αντιδράσεις μεταθετικού (ΣΥΜ) πολυμερισμού κυκλοολεφινών με διμεταλλικά σύμπλοκα του βολφραμίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316221 310 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κυριάκου Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατρίνα Παρασκευοπούλου - Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιδράσεις μεταθετικού (ΣΥΜ) πολυμερισμού κυκλοολεφινών με διμεταλλικά σύμπλοκα του βολφραμίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Metathesis (co)polymerization reactions of cycloolefins induced by bimetallic tungsten complexes
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετάται ο συμπολυμερισμός του νορβορνενίου (ΝΒΕ) και του
νορβορναδιενίου (NBD) με πρόδρομο καταλύτη το σύμπλοκο Na[W2Cl7(THF)2]•(THF)3.
Στο διμεταλλικό αυτό σύμπλοκο τα άτομα του βολφραμίου ενώνονται με δεσμό
μετάλλου-μετάλλου τάξης 3 ({W 3 W}6+, a΄2e΄3). Οι αντιδράσεις συμπολυμερισμού
λαμβάνουν χώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πολλά από τα λαμβανόμενα
συμπολυμερή είναι αδιάλυτα στους κοινούς οργανικούς διαλύτες. Τα υπόλοιπα
χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπικές (1H NMR) και θερμικές μεθόδους (TGA, DSC),
με ιξωδομετρία και με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC).
Επίσης, μελετώνται οι αντιδράσεις του συμπλόκου [W2Cl4(OCH3)4(CH3OH)2] με μία
σειρά κυκλοολεφινών. Στο σύμπλοκο αυτό τα άτομα του βολφραμίου ενώνονται με
δεσμό μετάλλου-μετάλλου τάξης 2 ({W 2 W}8+, a΄2e΄2). Το σύμπλοκο εμφανίζει
καταλυτική δραστικότητα ως προς την αντίδραση του μεταθετικού πολυμερισμού με
διάνοιξη δακτυλίου (ring opening metathesis polymerization, ROMP) του
νορβορναδιενίου (NBD), ενώ είναι ανενεργό ως προς τον πολυμερισμό του
νορβορνενίου (NBE) και του 5-βινυλο-2-νορβορνενίου (VNBE). Τα λαμβανόμενα
ομοπολυμερή είναι δικτυωμένα και αδιάλυτα στους κοινούς οργανικούς διαλύτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταθετικός πολυμερισμός με διάνοιξη δακτυλίου, Βολφράμιο, Δεσμοί μετάλλου-μετάλλου, Πολυμερικά υλικά, Κατάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
100