Αρνητικά στις καρβαπενέμες αζυμωτικά Gram αρνητικά βακτήρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316410 478 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-20
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λιακόπουλος Απόστολος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Αμαλία Δ. Καραγκούνη-Κύρτσου (επιβλέπουσα), Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Διαλλινάς, Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Χατζηνικολάου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρνητικά στις καρβαπενέμες αζυμωτικά Gram αρνητικά βακτήρια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Carbapenem-resistant non-fermenting Gram-negative bacteria
Περίληψη:
Κατά την τελευταία δεκαετία, τα αζυμωτικά Gram-αρνητικά βακτήρια έχουν
αναδειχθεί ως σημαντικά ευκαιριακά παθογόνα μεταξύ των ανοσοκατεσταλμένων
ασθενών, ενώ χαρακτηρίζονται από τάση για πολλαπλή, εγγενή ή επίκτητη,
ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Οι προκληθείσες εξ αυτών λοιμώξεις
αποτελούνσημαντικόπρόβλημα όσον αφορά τη θεραπεία και τον έλεγχο τους, ενώ στα
εν λόγω βακτήρια συνήθως παρατηρείται ταχεία εμφάνιση ανθεκτικότητας σε νέες
αντιμικροβιακές ενώσεις, όπως οι καρβαπενέμες, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με
την κλινική διάρκεια ζωής αυτών των παραγόντων. Διακόσιοι είκοσι επτά ανθεκτικά
στις καρβαπενέμες αζυμωτικά Gram-αρνητικά στελέχη βακτηρίων συλλέχθηκαν
διαδοχικά το 2011 από νοσηλευόμενους ασθενείς σε νοσοκομεία τις περιφέρειας
Θεσσαλίας (1.000.000 κάτοικοι) στην Ελλάδα. Τα εν λόγω στελέχη χαρακτηρίστηκαν
βάσει τηςευαισθησίας τους έναντι αντιμικροβιακών παραγόντων και της παραγωγής
καρβαπενεμασών, ενώ η γενετική συγγένειας αυτών εκτιμήθηκε με τη μέθοδο MSLTκαι
την ανάλυση eBURST. Ακλούθησε η χαρτογράφηση του γενετικού περιβάλλοντος των
γονιδίων που κωδικοποιούν καρβαπενεμάσες. Τέλος, διερευνήθηκε η χρωμοσωμική ή
πλασμιδιακή εντόπιση των γονιδίων αυτών καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς τους
μέσω βακτηριακής σύζευξης σε στελέχη E. coli. Όλα τα ανθεκτικά στις
καρβαπενέμες στελέχη P. aeruginosa (n= 80) που απομονώθηκαν από τα κλινικά
δείγματα παρήγαγαν καρβαπενεμάση τύπου VIM. Η MSLT αποκάλυψε την επικράτηση των
διεθνών κλώνων ST111 και ST235 μεταξύ των θετικών για blaVIM-2και
blaVIM-4στελεχών, αντίστοιχα, ενώ το γονίδιο blaVIM-17βρέθηκε σε ένα στέλεχος
που άνηκε στο νέο ST1457. Τα γονίδια blaVIMβρέθηκε να εδράζονται επί του
χρωμοσώματος των εν λόγω στελεχών εντός πέντε διακριτών γονιδιακών συστοιχιών
ιντεγκρονίων τάξης Ι. Όλα τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχηA. baumannii
(n=127)που απομονώθηκαν από τα κλινικά δείγματα παρήγαγαν καρβαπενεμάση
τύπουOXA. Η MSLT αποκάλυψε την επικράτηση των διεθνών κλώνων ST1 και ST2 μεταξύ
τόσο μεταξύ των χρωμοσωμικάκωδικοποιούντων blaOXA-23όσο και των πλασμιδιακά
κωδικοποιούντων blaOXA-58στελεχών.Αμφότερα τα γονίδια blaOXA-23καιblaOXA-
58βρέθηκε να εδράζονται επί γνωστών μεταθετών γενετικών στοιχείων εκατέρωθεν
των οποίων εντοπιστήκαν αλληλουχίες παρεμβολής με αντίθετο προσανατολισμό.
Τέλος, ακόμη και μετά από πολλές προσπάθειες δεν παρατηρήθηκεμεταφορά των
υπόμελέτηγονιδίωνμέσω βακτηριακής σύζευξης. Από την πρώτη αναφοράανθεκτικών
στις καρβαπενέμες αζυμωτικών Gram-αρνητικών βακτηρίων, οι εν λόγω
μικροοργανισμοί παραμένουν από των πιο συχνώνπολυανθεκτικών παθογόνων στην
Ελλάδα. Η διασποράκαρβαπενεμασο-παραγωγών στελεχώνπου ανήκουν στους πιο κοινούς
διεθνείς κλώνους και η εξάπλωση των γονιδίων καρβαπενεμασών
μέσωδιαφορετικώνμεταθετώνγενετικών στοιχείων, καταδεικνύουν τη συνεχή εξέλιξή
των εν λόγω στελεχών. Το προσωπικό των νοσοκομείων ενημερώθηκε σχετικά με τις
διαπιστώσεις μας ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθεκτικότητα, Καρβαπενεμάσες, Μοριακή επιδημιολογία, Αζυμωτικά Gram αρνητικά , Βακτήρια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
405
Αριθμός σελίδων:
267