Βαθμονόμηση Κάμερας με τη Χρήση των σημείων Φυγής στις Τρεις Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316488 383 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σβίγγος Θεοφάνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ. Καθηγητής Εμμ. Σαγκριώτης (επιβλέπων), Καθηγητής Δ. Κάβουρας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βαθμονόμηση Κάμερας με τη Χρήση των σημείων Φυγής στις Τρεις Διαστάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Camera Calibration Using Vanishing Points in Three Dimensions
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και η
διερεύνηση μεθόδου βαθμονόμησης μιας κάμερας με μόνο στοιχείο μας μια
φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί από την συγκεκριμένη κάμερα. Αφού ολοκληρωθεί
η βαθμονόμησης της κάμερας και υπολογιστούν πλήρως οι παράμετροί της, θα
εφαρμοστεί ένα μετασχηματισμός στην αρχική μας εικόνα. Στόχος του
μετασχηματισμού είναι να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσω για να ελεγχθεί στην πράξη
η ορθή βαθμονόμηση της κάμερας. Το πρώτο κύριο βήμα προς την επίτευξη του
στόχου μας είναι η εύρεση τριών σημείων φυγής, ένα για κάθε μια από τις τρεις
διαστάσεις. Τα σημεία φυγής προέρχονται από ευθείες οι οποίες είναι παράλληλες
στον πραγματικό κόσμο, αλλά στη φωτογραφία μας αυτές οι ευθείες αν προεκταθούν
στο άπειρο τέμνονται. Έπειτα θα γίνει πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
χρησιμοποιώντας τα σημεία φυγής θα μπορέσουμε να βαθμονομήσουμε πλήρως την
κάμερα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζοντας τις παραμέτρους της
κάμερας τότε πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πάνω στην φωτογραφία μας
οποιοδήποτε μετασχηματισμό. Στη συνέχεια περιγράφεται το μαθηματικό μοντέλο του
μετασχηματισμού που θα εφαρμοστεί. Στην παρούσα διπλωματική εργασία ο
μετασχηματισμός που επιλέχτηκε είναι η αποτύπωση της πρόσοψης ενός κτηρίου.
Τέλος παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η εφαρμογή των μεθόδων στην πράξη και
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για διάφορες φωτογραφίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Σημείο Φυγής, Μοντέλο Κάμερας Μικρής-οπής, Βαθμονόμηση Κάμερας, Προοπτική Γεωμετρία, Ευθεία Φυγής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
81