Γενετική τροποποίηση του μύκητα Fusarium oxysporum ως προς το γονίδιο της φωσφοκερολάσης με στόχο την δημιουργία στελεχών με αυξημένη παραγωγικότητα αιθανόλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316611 234 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-11
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ζήνωνος Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιλτιάδης Τύπας Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενετική τροποποίηση του μύκητα Fusarium oxysporum ως προς το γονίδιο της φωσφοκερολάσης με στόχο την δημιουργία στελεχών με αυξημένη παραγωγικότητα αιθανόλης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Genetic modification of fungus Fusarium oxysporum as to the phosphoketolase gene in order to create strains with increased ethanol production
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά στην γενετική τροποποίηση του υφομύκητα Fuzarium sp.
με στόχο την αύξηση παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχες πηγές στα
πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης ενοποιημένων συστημάτων βιοεπεξεργασίας.
Συγκεκριμένα στο φυσικού τύπου στέλεχος F3 του F. oxysporumκαι στο
τροποποιημένο στέλεχος FF11 του F. oxysporum, γίνετε προσπάθεια για συνεχή
έκφραση του ενδογενούς γονιδίου της φωσφοκετολάσης, κάτω από τη ρύθμιση του
ισχυρού υποκινητή ευκαρυωτικών συστημάτων και συνεχούς έκφρασης, gpdA. Αρχικά
κατασκευάστηκε ο πλασμιδιακός φορέας pBsgentPK1, μεγέθους 8621 bp με τον οποίο
επιχειρήθηκε χημικός μετασχηματισμός πρωτοπλαστών των στελεχών F3 και FF11 του
F. oxysporum, για την εισαγωγή του τμήματος gpdA-PK-trpC-gnt στο γονιδιωματικό
DNA του μύκητα. Οι αποικίες που προέκυψαν ελέγχθηκαν για τη βιωσιμότητά τους
και επιλέχθηκαν δύο μετασχηματισμένα στελέχη για τη συνέχεια, τα F3.3 και
FF11.56. Τα στελέχη αυτά, σε σύγκριση με τα αρχικά F3 και FF11, μελετήθηκαν
κάτω από συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους σε στερεά
και υγρά θρεπτικά υποστρώματα γλυκόζης, ξυλόζης και αραβινόζης. Η ανάπτυξη των
μετασχηματισμένων στελεχών έδειξε ότι η προσπάθεια για συνεχή έκφραση του
γονιδίου της φωσφοκετολάσης, είχε αρνητικό αντίκτυπό στη σποριογέννεσή τους,
χωρίς επίσης να παρουσιάσουν αυξημένη παραγωγή αιθανόλης. Τέλος, παρά την
αύξηση της βιομάζας των μετασχηματισμένων στελεχών, σε σχέση με τα αρχικά,
παρουσία γλυκόζης ως υπόστρωμα, η παραγωγή αιθανόλης διατηρήθηκε στα ίδια
επίπεδα, και καταγράφηκε αύξηση στην παραγωγή οξικού οξέος στην αναερόβια φάση
ανάπτυξης των στελεχών, παρουσία της αραβινόζης ως υποστρώματος.
Λέξεις-κλειδιά:
F. oxysporum, Αιθανόλη, Λιγνινοκυτταρινούχα, Φωσφοκετολάση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
100

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.