Διερευνηση του ρολου των γονιδίων SBP στο φυτό Arabidopsis thaliana κατά την οξειδωτική καταπόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316811 476 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-30
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βαλασάκη Χρυσάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α. Ρούσσης, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων), Κ. Χαραλαμπίδης, Επίκ. Καθηγητής, Δ. Χατζηνικολάου, Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερευνηση του ρολου των γονιδίων SBP στο φυτό Arabidopsis thaliana κατά την οξειδωτική καταπόνηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Investigation of the role of SBP genes in the plant Arabidopsis thaliana during oxidative stress
Περίληψη:
Η πρωτεΐνη SBP (Selenium Βinding Protein) απομονώθηκε για πρώτη φορά από το
ήπαρ ποντικιού σε πειράματα σήμανσης με ραδιενεργό σελήνιο με σκοπό τον
εντοπισμό πρωτεϊνών που δεσμεύουν σελήνιο. Από τότε, ορθόλογες πρωτεΐνες SBP
έχουν βρεθεί σε πολλούς ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς και
παρουσιάζουν ιδιαιτέρως συντηρημένη αμινοξική αλληλουχία. Δεν πρόκειται για
τυπικές σεληνοπρωτεΐνες, οι οποίες ενσωματώνουν το σελήνιο μέσω του αμινοξέος
σεληνοκυστεΐνη που κωδικοποιείται από το κωδικόνιο UGA, αλλά για πρωτεΐνες οι
οποίες δεσμεύουν το σελήνιο με τρόπο διαφορετικό, άγνωστο έως τώρα, πιθανά μέσω
σύζευξης του σεληνίου με τη γλουταθειόνη (GSSe). Μελέτες στους φυτικούς
οργανισμούς, όπως το Arabidopsis, τo σόργο και ο ηλίανθος, έχουν δείξει ότι τα
γονίδια SBP ρυθμίζονται μεταγραφικά όταν το φυτό εκτίθεται σε βιοτικές και
αβιοτικές καταπονήσεις. Στο ρύζι η έκφραση της SBP ενεργοποιείται από ενδογενή
σηματοδοτικά μόρια που επάγουν ανθεκτικότητα στην μόλυνση από παθογόνα, όπως το
γιασμονικό οξύ και το σαλικυλικό οξύ, και από ουσίες που προκαλούν την παραγωγή
ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS), όπως το ζιζανιοκτόνο paraquat και η φυτοορμόνη
αποκοπτικό οξύ. Στο ψυχανθές Lotus japonicus πειράματα
ανοσοεντοπισμού έδειξαν ότι η SBP εντοπίζεται σε περιοχές συσσώρευσης
μεμβρανών. Στο Arabidopsis απαντώνται τρία SBP ομόλογα γονίδια. Προκειμένου να
διερευνηθεί ο ρόλος των γονιδίων SBP του Arabidopsis thaliana κατά τη
φυσιολογική ανάπτυξη και σε συνθήκες οξειδωτικής καταπόνησης, πραγματοποιήθηκαν
πειράματα μελέτης των επιπέδων έκφρασης καθώς και εντοπισμού της ιστοειδικής
έκφρασης in
planta. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιήθηκε επίδραση διαφόρων μετάλλων και
χημικών στοιχείων σε αρτίβλαστα A.thaliana και τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων
SBP εκτιμήθηκαν μέσω της ημιποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης αντίστροφης
μεταγραφάσης-πολυμεράσης (semi-quantitative RT-PCR). Στη δεύτερη περίπτωση, η
ιστοειδική έκφραση μελετήθηκε μέσω της εύρεσης του λειτουργικού δυναμικού του
υποκινητή του γονιδίου SBP3 του Arabidopsis, όπου πραγματοποιήθηκε η
κλωνοποίηση του υποκινητή του SBP3 και συντήχθηκε μεταγραφικά με το γονίδιο
αναφοράς GUS. Με την πλασμιδιακή κατασκευή που προέκυψε πραγματοποιήθηκε
σταθερός μετασχηματισμός A. thaliana με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαγονιδιακών
σειρών GUS. Οι παραπάνω αναλύσεις έδειξαν ότι τα γονίδια SBP υπόκεινται σε
διαφορική ρύθμιση τόσο αναπτυξιακά όσο και σε συνθήκες οξειδωτικής καταπόνησης,
υποδεικνύοντας το πολλαπλό ρόλο των γονιδίων αυτών σε διάφορες λειτουργίες του
φυτικού οργανισμού. Επιπλέον, προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των
οξειδωτικών καταπονήσεων κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του A.thaliana,
πραγματοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις μορφολογικών χαρακτήρων που υπέδειξαν ένα
κοινό μηχανισμό απόκρισης σε καταπονήσεις μέσω της ταχύτερης μετάβασης του
οργανισμού από τη βλαστική στην αναπαραγωγική φάση, καθώς και την διαφορετική
επίδραση που επιφέρει ο κάθε παράγοντας καταπόνησης.
Λέξεις-κλειδιά:
Οξειδωτική καταπόνηση, Καταπόνηση, Γονίδια SBP, Arapidopsis, Ανάπτυξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
270
Αριθμός σελίδων:
131

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.