Διερεύνηση της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου για την έννοια της Χημικής Αντίδρασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316891 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-12
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κωνσταντογιάννη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Χ. Τζουγκράκη (επιβλέπουσα), Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Χ. Μητσοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Δ. Σταμπάκη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου για την έννοια της Χημικής Αντίδρασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ)
στην έννοια της χημικής αντίδρασης. O όρος ΠΓΠ περιλαμβάνει τη γνώση του
αντικειμένου, των δυσκολιών του μαθητή και των στρατηγικών διδασκαλίας. Το
δείγμα της έρευνας αποτελείται από έξι έμπειρους και έξι μη έμπειρους
εκπαιδευτικούς. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ένα σχέδιο μαθήματος, ένα
ανοιχτό ερωτηματολόγιο και μια ημιδομημένη συνέντευξη. Η επεξεργασία των
δεδομένων έγινε με την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης. Αρχικά έγινε ανοιχτή
κωδικοποίηση των δεδομένων ώστε να προκύψουν κωδικοί για τις απαντήσεις που
παρουσίαζαν ομοιότητες. Ακολούθησε αξονική κωδικοποίηση, όπου οι κωδικοί που
προέκυψαν από τα δεδομένα επαναπροσδιορίστηκαν και προέκυψαν συγκεκριμένες
διαστάσεις. Μελετήθηκε η ενίσχυση των διαστάσεων από τα τρία ερευνητικά
εργαλεία (τριγωνοποίηση). Τέλος, για κάθε ερευνητικό ερώτημα μελετήθηκε η
συχνότητα εμφάνισης των διαστάσεων στις απαντήσεις και εξετάστηκε πιθανή
διαφοροποίηση σε έμπειρους και μη έμπειρους εκπαιδευτικούς. Για τη γνώση του
αντικειμένου βρέθηκαν έξι διαστάσεις, η καθημερινότητα, η μακροσκοπική, η
μικροσκοπική, η συμβολική, η ενέργεια, τα πειράματα. Για τις δυσκολίες των
μαθητών βρέθηκαν τρεις διαστάσεις, η μακροσκοπική, η μικροσκοπική και η
συμβολική διάσταση. Για τις διδακτικές στρατηγικές βρέθηκαν επτά διαστάσεις, τα
πειράματα, το επίπεδο των μαθητών, τα διδακτικά εργαλεία, η διαθεματικότητα, οι
διδακτικοί στόχοι, οι διδακτικές μέθοδοι και η συμμετοχή του μαθητή.
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, Χημική αντίδραση, Κωδικοποίηση, Συνέντευξη, Τριγωνοποίηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
160