Διερεύνηση της παραγωγής αντιμικροβιακών ενώσεων/βακτηριοσινών από οξυγαλακτικά βακτήρια έναντι παθογόνων μικροοργανισμών που εμπλέκονται στη στοματική υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316893 389 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-12
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Λαζίδου Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Αμαλία Καραγκούνη Κύρτσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της παραγωγής αντιμικροβιακών ενώσεων/βακτηριοσινών από οξυγαλακτικά βακτήρια έναντι παθογόνων μικροοργανισμών που εμπλέκονται στη στοματική υγεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη 237 στελέχη οξυγαλακτικών βακτηρίων ("παραγωγά" στελέχη),
τα οποία έχουν απομονωθεί από παραδοσιακά ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα,
εξετάστηκαν για την αντιμικροβιακή τους δράση έναντι 10 παθογόνων στελεχών
(μικροβιακοί δείκτες) του στόματος, τα οποία σχετίζονται με την εμφάνιση των
φλεγμονωδών ασθενειών της τερηδόνας και της περιοδοντίτιδας.
Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που μελέτήθηκαν, περιελάμβαναν τα 3 Gram¬- στελέχη
Aggregatibacter actinomycetemcomitans DSM 11123, Fusobacterium nucleatum subsp.
vincentii DSM 19507T και Porphyromonas gingivalis DSM 20709T ενώ οι Gram+
μικροοργανισμοί ανήκαν στο γένος Streptococcus. Τα στελέχη των οξυγαλακτικών
βακτηρίων ελέχθηκαν για την αντιμικροβιακή τους δράση έπειτα από ανάπτυξη σε
αποβουτυρωμένο εργαστηριακό γάλα, MRS και Μ17.
H αντιμικροβιακή δράση παρατηρήθηκε από τα υπερκείμενα καλλιεργειών των
"παραγωγών" στελεχών, με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ (Well Diffusion Assay).
Έναντι των Gram¬- παθογόνων στελεχών δεν παρατηρήθηκε αντιμικροβιακή δράση.
Μόνο τρία στελέχη οξυγαλακτικών βακτηρίων, παρουσίασαν ανασταλτική δράση στην
ανάπτυξη των Gram+ παθογόνων. Συγκεκριμένα, το στέλεχος S. macedonicus ACA-DC
198 (ανάπτυξη σε γάλα) ένατι των παθογόνων S. gordonii LMG 14518 και S.
sanguinis DSM 20068 και τα στελέχη L. fermentum ACA-DC 179 (ανάπτυξη σε MRS),
L.s plantarum ACA-DC269 (ανάπτυξη σε γάλα) και S. macedonicus ACA-DC 198
(ανάπτυξη σε γάλα) έναντι του S. oralis LMG 14532Τ. Συμπυκνωμένα -με θειικό
αμμώνιο- υπερκείμενα (10Χ) έδιναν μεγαλύτερες ζώνες αναστολής στο WDA. Έπειτα
από επεξεργασία με πρωτεϊνάση Κ, η αντιμικροβιακή δράση των συμπυκνωμένων
υπερκειμένων χανόταν πλήρως, γεγονός που υποδηλώνει την πρωτεϊνική φύση των
ενώσεων.
Ακολούθως εξετάστηκε η σταθερότητα των μορίων στη θερμική επεξεργασία έπειτα
από επεξεργασία σε συνθήκες αποστείρωσης (121ο C, 15 min). Οι αντιμικροβιακές
ενώσεις που παράγονταν από τα στελέχη L. fermentum ACA-DC 179, L. plantarum
ACA-DC 269 και S. macedonicus ACA-DC 198 έναντι του S. oralis LMG 14532Τ ήταν
ασταθείς στη θερμική επεξεργασία, ενώ αυτές που παράγονταν από το στέλεχος S.
macedonicus ACA-DC 198 έναντι των S. gordonii LMG 14518 και S. sanguinis DSM
20068 ήταν ενώσεις ανθεκτικές στη θερμική επεξεργασία.
Εν συνεχεία, έγινε προσδιορισμός του χρόνου στον οποίο τα υπερκείμενα των
καλλιεργειών των παραγωγών στελεχών προκαλούσαν την αντιμικροβιακή τους δράση.
Με βάση την κινητική θανάτου των μικροβιακών δεικτών παρουσία των
αντιμικροβιακών ενώσεων, στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης -τη φάση
επιτάχυνσης, την εκθετική φάση και τη φάση στασιμότητας- βρέθηκαν ότι τα
συγκεκριμένα μικροβιακοί δείκτες παρουσίασαν μεγαλύτερη ευαισθησία κατά τη φάση
επιτάχυνσης, ακολούθως κατά την εκθετική φάση ενώ μικρή ευαισθησία παρουσίασαν
κατά τη φάση στασιμότητας. Η μεγαλύτερη παρεμπόδιση παρατηρήθηκε από το
συμπυκνωμένο (10Χ) υπερκείμενο του στελέχους S. macedonicus ACA-DC 198, με
χαρακτηριστική μείωση 2-3 λογαριθμικών κύκλων.
Τέλος, με στόχο να ελεγχθεί ο τρόπος δράσης της θερμοευαίσθητης και
θερμοανθεκτικής βακτηριοσίνης που παράγει το στέλεχος S. macedonicus ACA-DC 198
έναντι των S. oralis LMG 14532Τ και S. sanguinis DSM 20068 αντίστοιχα,
χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό κατά Fourier
(FT-IR). Η δεύτερη παράγωγος των φασμάτων αποκάλυψε αλλαγές σε περιοχές του
φάσματος, οι οποίες απορροφούν βασικά κυτταρικά συστατικά όπως οι
πολυσακχαρίτες του κυτταρικού τοιχώματος, τα λιπαρά οξέα της κυτταρικής
μεμβράνης και οι πρωτεΐνες. Η ανάλυση PCA εφαρμόστηκε για τη σύγκριση των
χαρακτηριστικών της δεύτερης παραγώγου των φασμάτων, αποκαλύπτοντας τις
σημαντικές διαφορές στα επεξεργασμένα και μη επεξεργασμένα ευαίσθητα κύτταρα με
τις αντιμικροβιακές ενώσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Οξυγαλακτικά βακτήρια, Αντιμικροβιακή δράση, Βακτηριοσίνες, Τερηδόνα, Περιοδοντίτιδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
204
Αριθμός σελίδων:
139

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.