Διερεύνηση του γεωπεριβάλλοντος της νήσου Ικαρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316920 450 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-09-20
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Ευφραιμιάδου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανός Λόζιος Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δημήτριος Παπανικολάου Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νίκη Ευελπίδου Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του γεωπεριβάλλοντος της νήσου Ικαρίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η σημερινή μορφολογική και τεκτονική εικόνα της νήσου Ικαρίας είναι το σύνθετο
αποτέλεσμα αφ' ενός μεν της διαχρονικής εξέλιξης της νήσου, όπως αυτή
εντάσσεται στα πλαίσια της γεωδυναμικής εξέλιξης του ελληνικού τόξου και
ιδιαίτερα κατά τα τελευταία στάδια από το Αν. Μειόκαινο και μετά, αφ' ετέρου δε
της δράσης των εξωγενών παραγόντων.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία υπαίθρου και την ανάλυση, επεξεργασία και
αξιολόγησή τους μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών (χρήση GIS, ανάλυση
γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων) αναπτύχθηκαν για την νήσο νέα
χαρτογραφικά δεδομένα. Προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες μορφοτεκτονικές ενότητες
η διάκριση των οποίων διαφαίνεται μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και
έγκειται τόσο στη λιθολογική διαφοροποίηση (γρανίτης, μεταμορφωμένα, μεταλπικοί
σχηματισμοί) και στο διαφορετικό τεκτονισμό (ρήγματα αποκόλλησης, ρήγματα
οριζόντιας ολίσθησης, κανονικά ρήγματα), όσο και στην ιδιαίτερη μορφολογία
(κατανομή κλίσεων, ασυμμετρίες υδρογραφικού δικτύου, επιφάνειες επιπέδωσης,
μορφολογικές ασυνέχειες κλπ.).
Η σύνθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε μορφοτεκτονικής ενότητας σε
συνδυασμό με την ανθρώπινη παρέμβαση (πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη βόσκηση κλπ.),
καθορίζει και το είδος, την ένταση και το γεωγραφικό εντοπισμό των φυσικών
κινδύνων που εκδηλώνονται στις διάφορες περιοχές του νησιού, όπως
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες, μεταβολές αναγλύφου, μεταβολές ακτογραμμών
κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Νήσος Ικαρία, Διαχείριση περιβάλλοντος, Μορφοτεκτονική, Κατολισθητική επικινδυνότητα, Φυσικές καταστροφές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
301

document.pdf
178 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.