Δομικές, φασματοσκοπικές και καταλυτικές ιδιότητες συμπλόκων Cu(I) και Au(Ι) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317011 396 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Δημητρέλλη Αθηνά-Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής κ.Παναγιώτης Κυρίτσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δομικές, φασματοσκοπικές και καταλυτικές ιδιότητες συμπλόκων Cu(I) και Au(Ι) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε η σύνθεση σύμπλοκων ενώσεων του Cu(I)
και Au(I) με υποκαταστάτες του τύπου Ρ-Ν-Ρ. Τα σύμπλοκα χαρακτηρίστηκαν
φασματοσκοπικά με τρεις μεθόδους. Φασματοσκοπία ορατού Φωτός (UV),
Φασματοσκοπία υπέρυθρου (IR) καθώς και με Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού
Συντονισμού (NMR). Σε ορισμένα από τα σύμπλοκα που παρασκευάστηκαν απομονώθηκαν
οι αντίστοιχοι κρύσταλλοι. Συγκεκριμένα αναλύθηκε η κρυσταλλική δομή των
συμπλόκων [Cu{Ph2PS)2N}(2,2΄-bipy)], [Cu{Ph2PSe)2N}(2,2΄-bipy)],
[Cu{Ph2PSe)2N}(1,10-phen)] και [Au2Cl2{(Ph2P)2N(CHMePh)}] με Κρυσταλλογραφία
ακτίνων-Χ. Μελετήθηκε η στερεοχημική τους δομή και πραγματοποιήθηκε σύγκριση
των δομών που προέκυψαν με αντίστοιχα σύμπλοκα. Η καταλυτική δράση ορισμένων
συμπλόκων που παρασκευάστηκαν δοκιμάστηκε σε καταλυτικές αντιδράσεις
Υδροφορμυλίωσης (σύμπλοκα Au) και διασταυρούμενης σύζευξης Suzuki-Miyaura Cross
Coupling (σύμπλοκα Cu και Au). Η καταλυτική δράση των συμπλόκων που
δοκιμάστηκαν ήταν πολύ μικρή και για τις συγκεκριμένες αντιδράσεις τα σύμπλοκα
χαρακτηρίζονται καταλυτικώς ανενεργά.
Λέξεις-κλειδιά:
Σύμπλοκο, Υποκαταστάτης, Φασματοσκοπική ανάλυση, Κρυσταλλική δομή, Καταλυτική δράση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
117