Δυναμική στρέβλωση χρόνου για την ανάκτηση 3δ πλεγματοσειρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317039 364 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-09-02
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βεϊνίδης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοχάρης Θεοχάρης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ιωάννης Πρατικάκης Επίκ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυναμική στρέβλωση χρόνου για την ανάκτηση 3δ πλεγματοσειρών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Dynamic time warping for 3d mesh sequences retrieval
Περίληψη:
Η ανάκτηση 3Δ πλεγματοσειρών, δηλαδή διαδοχών πλεγματοσειρών, που αναπαριστούν
κινήσεις ανθρώπων αποτελεί ένα επιστημονικό αντικείμενο που συγκεντρώνει όλο
και περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον. Η διαδικασία ανάκτησης ενός 3Δ
μοντέλου μπορεί γενικά να χωριστεί σε τρία βασικά στάδια: Την κανονικοποίηση
της στάσης του μοντέλου έτσι ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση της διαδικασίας
ανάκτησης από πιθανές μεταβολές αλλαγής κλίμακας, μεταφοράς και περιστροφής,
την εξαγωγή ενός περιγραφέα του μοντέλου και την εύρεση της συσχέτισής του με
άλλα μοντέλα. Ο περιγραφέας του μοντέλου είναι μια περιληπτική αλλά
αντιπροσωπευτική αναπαράστασή του, η οποία μπορεί να καταστήσει προαιρετικό το
πρώτο στάδιο της διαδικασίας ανάκτησης, δεδομένου ότι υπάρχουν περιγραφείς που
εξασφαλίζουν ανεξαρτησία του μοντέλου από τις μεταβολές που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Το τρίτο στάδιο είναι εξίσου κρίσιμο με τα προηγούμενα, αφού η
μετρική απόστασης που χρησιμοποιείται κάθε φορά για την εύρεση της ομοιότητας
μεταξύ των αντικειμένων παίζει καθοριστικό ρόλο. Μάλιστα, ειδικά στην περίπτωση
των πλεγματοσειρών, η εύρεση της απόστασης μεταξύ τους δεν είναι άμεση και
πρέπει να αναζητηθούν ειδικές τεχνικές για τον υπολογισμό της.Το πιο σημαντικό
τμήμα της εργασίας αυτής αφορά το τρίτο μέρος της διαδικασίας ανάκτησης.
Συγκεκριμένα, ο περιγραφέας του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε είναι, ήδη
υλοποιημένος κατά το παρελθόν και επίσης ενσωματώνειμεθόδους κανονικοποίησης
της στάσης του μοντέλου. Ο περιγραφέας αυτός ονομάζεται υβριδικός και ήταν
προορισμένος για στατικά μοντέλα, οπότε αναζητήθηκαν τρόποι επέκτασής του έτσι
ώστε να προσαρμόζεται στην περίπτωση των πλεγματοσειρών. Έτσι, για κάθε
πλεγματομορφή από αυτές που συνθέτουν τις πλεγματοσειρές, βρέθηκε ο αντίστοιχος
υβριδικός περιγραφέας και για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ των
πλεγματοσειρών υιοθετήθηκαν δυο μέθοδοι. Η πρώτη βασίζεται σε μια εξαντλητική
αναζήτηση της μεγαλύτερης ομοιότητας που εμφανίζεται ανάμεσα στις
πλεγματομορφές δυο πλεγματοσειρών και προϋποθέτει τον υπολογισμό της
L1απόστασης των περιγραφέων όλων των πλεγματομορφών της μιας ακολουθίας από
τους περιγραφείς όλων των πλεγματοσειρών της άλλης. Η δεύτερη βασίζεται στη
Δυναμική Στρέβλωση Χρόνου θεωρώντας μια πλεγματοσειρά ως μια καμπύλη στο χώρο
που η διάστασή του καθορίζεται από το πλήθος των συνιστωσών των διανυσμάτων που
συνθέτουν τον υβριδικό περιγραφέα. Οι πειραματισμοί απέδειξαν ότι η δεύτερη
μέθοδος έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχών
ανακτήσεων, για όλες τις μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν.
Λέξεις-κλειδιά:
Δυναμική Στρέβλωση Χρόνου, 3Δ πλεγματοσειρές, Ανάκτηση, Περιγραφέας, Μετρική απόστασης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
66

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.