Εκλεκτική υδρογόνωση των ανανεώσιμων μεθυλεστέρων του λινελαίου καταλυόμενη από συστήματα του λευκοχρύσου τροποποιημένα με το μετά Νατρίου ‘Αλας της τρισουλφονικής τριφαινυλοφωσφίνης σε υδατικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317083 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-05
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Στάθης Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Παπαδογιαννάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Χριστιάνα Μητσοπούλου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ , Μαρίνος Πιτσικάλης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκλεκτική υδρογόνωση των ανανεώσιμων μεθυλεστέρων του λινελαίου καταλυόμενη από συστήματα του λευκοχρύσου τροποποιημένα με το μετά Νατρίου ‘Αλας της τρισουλφονικής τριφαινυλοφωσφίνης σε υδατικό περιβάλλον
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Selective Hydrogenation of Renewable Methyl Esters of Linseed oil Catalyzed by Platinum Complexes Modified with Trisulfonated Triphenylphosphine in Aqueous Media
Περίληψη:
Σε αυτήν τη διατριβή μελετούμε την εκλεκτική υδρογόνωση των πολυακόρεστων
μεθυλεστέρων του λινελαίου (MELO) προς μονοακόρεστους εστέρες C18:1 με χαμηλή
περιεκτικότητα σε trans-C18:1 εστέρες, καταλυόμενη από υδατοδιαλυτά καταλυτικά
συστήματα του λευκοχρύσου τροποποιημένα με το μετά νατρίου άλας της
τρισουλφονικής τριφαινυλοφωσφίνης (tppts) σε υδατικά/οργανικά διφασικά
συστήματα.
Η εκλεκτική υδρογόνωση του MELO καταλυόμενη από Pt/tppts συντελείται με υψηλές
καταλυτικές δραστικότητες υπό ήπιες συνθήκες όπου επιτυγχάνεται μία συχνότητα
επανάληψης του καταλυτικού κύκλου (ΤΟF) 3000 h-1 σε θερμοκρασία 60οC, 30 bar
πίεση, μοριακό λόγο C=C/Pt=1000 και tppts/Pt=12, μια συγκέντρωση 200 ppm
λευκοχρύσου στο νερό όπου το προϊόν που λαμβάνεται εντός 5 λεπτών περιέχει σε
ένα πολύ χαμηλό ποσοστό 0,7% τους μη-επιθυμητούς trans-C18:1 εστέρες και σε
σχετικά υψηλή εκλεκτικότητα 33,6% τους επιθυμητούς cis-C18:1 εστέρες. Γεγονός
το οποίο οφείλεται πιθανότατα στη χαμηλή ικανότητα ισομερείωσης του παρουσιάζει
ο καταλύτης Pt/tppts υπ’ αυτές τις συνθήκες στο υδατικό περιβάλλον. Με αύξηση
του μοριακού λόγου tppts/Pt μειώνεται ο σχηματισμός των trans-ισομερών ενώ με
αύξηση του χρόνου αντίδρασης όπως και της θερμοκρασίας αυξάνεται σημαντικά το
ποσοστό σχηματισμού των trans-C18:1 εστέρων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
φαινόμενο της επίδρασης της αύξησης του μοριακού λόγου των C=C δεσμών του MELO
ως προς το μεταλλικό κέντρο του λευκοχρύσου όπου με μια αύξηση από 1000 προς
4000 μειώνεται αντίστοιχα ο σχηματισμός των μη-επιθυμητών trans-C18:1 εστέρων
από 6,7% προς 1,5% διατηρώντας μια υψηλή καταλυτική δραστικότητα (TOF=3730 h-1)
στη χαμηλή θερμοκρασία των 80oC. Το καταλυτικό σύστημα Pt/tppts υπερέχει σε
σύγκριση με άλλα μέταλλα όπως το ρόδιο και το παλλάδιο τροποποιημένα με tppts
όσον αφορά την εκλεκτικότητα της αντίδρασης. Με καταλύτες Pt/tppts
σχηματίζονται σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό οι trans-C18:1 εστέρες ενώ με τα άλλα
μέταλλα τα trans-ισομερή παράγονται σε πολύ υψηλότερο ποσοστό. Πειράματα
ανακύκλωσης του Pt/tppts έδειξαν μια μειωμένη δραστικότητα ήδη στον πρώτο κύκλο
ανάκτησης/ανακύκλωσης του καταλύτη.
Λέξεις-κλειδιά:
Υδρογόνωση, Μεθυλεστέρες του λινελαίου, Trans-ισομερή, Yδατοδιαλυτά σύμπλοκα του λευκοχρύσου, Yδατικά/οργανικά διφασικά συστήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
84