Ενιαίο σύστημα διαμόρφωσης πεδίων ροής ανέμου και προσομοίωσης δασικών πυρκαγιών – Αξιολόγηση με πραγματικά δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317230 172 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-12
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσιουμάρας Ζήσης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ηλίας Μανωλάκος Αναπλ. Καθηγ., Νίκος Μπόγδος Υποψ. Διδάκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενιαίο σύστημα διαμόρφωσης πεδίων ροής ανέμου και προσομοίωσης δασικών πυρκαγιών – Αξιολόγηση με πραγματικά δεδομένα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Integrated system for spatially varying wind flow and wildfire spread simulation - Evaluation with real data
Περίληψη:
Προσαρμόσαμε το WindNinja (WN), εργαλείο μοντελοποίησης και προσομοίωσης χωρικά
μεταβαλλόμενων πεδίων ροής ανέμου βάσει της μορφολογίας του εδάφους, στις
ανάγκες του FLogA, εργαλείου προσομοίωσης, πρόβλεψης και οπτικοποίησης της
εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Βασικός στόχος μας ήταν να δωθεί στο FLogA η
δυνατότητα χρήσης προσαρμοσμένων χωρικά δεδομένων ροής ανέμου ώστε να μην
χρησιμοποιεί ενιαίες τιμές διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου για όλο το δάσος.
Υλοποιήσαμε πρόγραμμα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων προσομοίωσης του πεδίου
ροής ανέμου, προσαρμόζοντας τις δυνατότητες που παρέχει το WN στις ανάγκες του
FLogA. Πραγματοποιήσαμε πολλές προσομοιώσεις με δασικές περιοχές διαφορετικών
αναλύσεων, με διαφορετικές αρχικές τιμές ροής ανέμου, για να εκτιμήσουμε την
επιβράδυνση που εισάγει η χρήση του WN, σε σχέση με την βελτίωση της ακρίβειας
που παρέχει. Τέλος αξιολογήσαμε το ενοποιημένο σύστημα με πραγματικά δεδομένα
από 10 δασικές πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο, που μας παρείχε το Αστεροσκοπείο
Αθηνών, χρησιμοποιώντας 6 διαφορετικές μεθόδους σύγκρισης των πραγματικών
δεδομένων και των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων που αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς
της εργασίας. Τα εκτενή πειράματα έδειξαν πως τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
βελτιώνονται λίγο με την χρήση του WindNinja, με σημαντική όμως χρονική
επιβάρυνση ως προς την ολοκλήρωση της προσομοίωσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντελοποίηση πεδίου ροής ανέμου, Προσομοίωση δασικών πυρκαγιών, Προσομοίωση ανέμου, Οπτικοποίηση, Ολοκλήρωση συστημάτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
107