Επιλογή φυσικού αναγνωριστικού κυψέλης σε Δίκτυα Φεμτοκυψελών LTE-Advanced: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Πρόταση Αποδοτικών Αλγορίθμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317340 349 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Αγγελή Αθανασία
Χαρακλιά Δήμητρα - Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρος Μεράκος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιλογή φυσικού αναγνωριστικού κυψέλης σε Δίκτυα Φεμτοκυψελών LTE-Advanced: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Πρόταση Αποδοτικών Αλγορίθμων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Physical cell identifler selection in femtocell networks LTE-Advanced:Bibliographic overview and proposal of efficient algorithms
Περίληψη:
Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη παροχής υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων στο
εσωτερικό των κτηρίων, σε συνδυασμό με την περιορισμένων ρυθμαποδόσεων ανά
μονάδα επιφάνειας λύση, που παρέχεται από τη μακροκυψέλη στους χρήστες ενός
κυψελωτού συστήματος, καθιστούν την απαίτηση για νέες εναλλακτικές λύσεις όλο
και πιο επιτακτική. Προς αυτή την κατεύθυνση και με στόχο την ενίσχυση του
σήματος σε εσωτερικούς χώρους έχει προταθεί η λύση των φεμτοκυψελών
(Femtocells), οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά οικιακούς σταθμούς βάσης. Η
τεχνολογία των φεμτοκυψελών έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια τόσο σε
ακαδημαϊκό, όσο και βιομηχανικό επίπεδο. Βασιζόμενοι στην τεχνολογία των
φεμτοκυψελών, η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τους μηχανισμούς για
τη διάκριση των κυψελών στα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών. Στα συστήματα
αυτά, η διάκριση των κυψελών βασίζεται σε ένα περιορισμένο πλήθος
αναγνωριστικών, γνωστών και ως φυσικά αναγνωριστικά κυψέλης. Ωστόσο, σε δίκτυα
μακροκυψελών και φεμτοκυψελών, λόγω της επικάλυψης και της πυκνοποίησης που
παρατηρείται, καθίσταται αναγκαία η επαναχρησιμοποίηση των αναγνωριστικών
αυτών. Αυτή η επαναχρησιμοποίηση είναι γνωστή και ως πρόβλημα σύγχυσης
αναγνωριστικού κυψέλης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατανεμημένες τεχνικές επιλογής φυσικού αναγνωριστικού. Σε αυτή
τη διπλωματική εργασία γίνεται μια επισκόπηση των πιο γνωστών αλγορίθμων
επιλογής και παρουσιάζεται μια νέα πρόταση, η οποία υλοποιεί τη συγκεκριμένη
διαδικασία. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια εκτεταμένη προσομοίωση για να
εκτιμηθεί η απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου. Τέλος, ο προτεινόμενος
αλγόριθμος συγκρίνεται με τον αλγόριθμο τυχαίας επιλογής αναγνωριστικού και
αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις καθώς κατανέμεται πιο
ομοιόμορφα το αναγνωριστικό
Λέξεις-κλειδιά:
Φεμτοκυψέλη, Φυσικό αναγνωριστικό κυψέλης, Αλγόριθμοι επιλογής αναγνωριστικού κυψέλης, Κεντρικοποιημένη ανάθεση αναγνωριστικού κυψέλης, Κατανεμημένη ανάθεση αναγνωριστικού κυψέλης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
101-102
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
114

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.