Εφαρμογή μηχανισμών δημοπρασιών για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317500 258 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-08-19
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Καρποντίνης Κυριάκος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταυρακάκης Ιωάννης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή μηχανισμών δημοπρασιών για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Implementation of auction mechanisms to develop intelligent transport systems
Περίληψη:
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, παρουσιάζουμε και εφαρμόζουμε αρχές και
αποτελέσματα της Θεωρίας Δημοπρασιών για την επίλυση συνθηκών ανταγωνισμού σε
αστικά περιβάλλοντα. Αρχικά μέσα από μία λεπτομερή ανασκόπηση των
σημαντικότερων βιβλιογραφικών αναφορών, περιγράφουμε ουσιώδη συστατικά των
επικρατέστερων μηχανισμών δημοπρασιών, δίνοντας έμφαση τόσο στην ύπαρξη
κινήτρων ειλικρινούς συμμετοχής όσο και σε θέματα αποδοτικότητας από την πλευρά
του δημοπράτη και των υποψηφίων αγοραστών. Στη συνέχεια, εστιάζουμε το
ενδιαφέρον μας σε συνθήκες ανταγωνισμού/συμφόρησης που εμφανίζονται σε αστικά
περιβάλλοντα λόγω της μη συντονισμένης διεκδίκησης κατανεμημένων πόρων
περιορισμένης χωρητικότητας. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζουμε τη σημασία του
προβλήματος αναζήτησης θέσεων στάθμευσης στην πρόκληση συνθηκών “τραγωδίας
των κοινών” και προτείνουμε συστήματα δημοπρασιών ως περιπτώσεις ευφυών
συστημάτων μεταφορών για την ανάπτυξη κεντρικοποιημένων εφαρμογών διαχείρισης
θέσεων στάθμευσης. Στη διερεύνηση των προτεινόμενων συστημάτων οι οδηγοί
αντιμετωπίζονται/μοντελοποιούνται ως στρατηγικοί παίχτες οι οποίοι μέσα από
αποφάσεις πλήρους λογικής επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την εκτιμώμενη χρέωσή
τους για χρήση χώρου στάθμευσης. Αυτές οι αποφάσεις συνίστανται κατ' αρχάς στη
συμμετοχή ή στην αποχή από τις διαδικασίες των δημοπρασιών και κατά δεύτερον
στην
επιλογή του ποσού προσφοράς κατά τη συμμετοχή σε αυτές. Μέσα από μία συγκριτική
μελέτη διαφορετικών μηχανισμών δημοπρασιών, εξετάζουμε την αποδοτικότητά τους
ως προς το κοινωνικό κόστος αλλά και τα έσοδα που αποδίδονται στον δημοπράτη,
κάτω από διάφορες υποθέσεις για τα επίπεδα ανταγωνισμού όπως αυτά
διαμορφώνονται μέσα από τη σχέση ζήτησης/προσφοράς, την πολιτική χρέωσης των
χώρων στάθμευσης, την εκτίμηση της αξίας που αποδίδουν οι υποψήφιοι αγοραστές
στους δημοπρατηθέντες χώρους στάθμευσης και, τέλος, τις συνεπαγόμενες
στρατηγικές προσφοράς στη δημοπρασία. Συνολικά, η εργασία συνοψίζει σημαντικά
αναλυτικά αποτελέσματα της Θεωρίας Παιγνίων, παρέχοντας θεωρητική υποστήριξη για
την ανάπτυξη κεντρικοποιημένων συστημάτων διαχείρισης χώρων στάθμευσης και
παρουσιάζοντας τις δυναμικές που προκύπτουν κατά την υλοποίηση διαφορετικών
μηχανισμών δημοπρασιών.
Λέξεις-κλειδιά:
ανταγωνισμός, κοινωνικό κόστος, έσοδα, Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, πρόβλημα αναζήτησης θέσεων στάθμευσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
76