Ιζηματολογική Μελέτη των Τριαδικών Ουρανιούχων Φωσφορούχων Ανθρακικών Σχηματισμών του Όρους Κιθαιρώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318007 365 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-06
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Υψηλάντη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φ. Πομόνη-Παπαϊωάννου Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Μ. Σταματάκης Καθηγητής, Β. Καρακίτσιος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιζηματολογική Μελέτη των Τριαδικών Ουρανιούχων Φωσφορούχων Ανθρακικών Σχηματισμών του Όρους Κιθαιρώνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Sedimentological Study of the Triassic Uraniferous Phosphatic Carbonate Rocks of Mountain Kitheron
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ανθρακικούς σχηματισμούς ηλικίας Μ.-Αν.
Τριαδικού που ανήκουν στην Υποπελαγονική ενότητα και συναντώνται στο Όρος
Κιθαιρώνα- ΒΔ Αττικής. Οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί παρουσιάζουν θετικές
ανωμαλίες ραδιενέργειας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στην ύπαιθρο με την χρήση
της συσκευής Geiger. Παρατηρήθηκαν γωνιώδεις κόκκοι ή/και πρισματικοί
κρύσταλλοι απατίτη, ακόμα και βιοκλάστες απατίτη, μέσα σε μια κύρια μάζα
κυρίως δολομιτική. Η ανάλυση των κόκκων αυτών σε κάποιες περιπτώσεις έδειξε
παρουσία U, το οποίο υποκαθιστά το Ca, στο πλέγμα του απατίτη. Επίσης σε κάποια
δείγματα παρατηρείται στις αναλύσεις του απατίτη και Sr, που σημαίνει ότι έχει
επίσης υποκαταστήσει το Ca στο πλέγμα του όπως και το U καθώς και S το οποίο
όμως αποδίδεται σε υποκατάσταση της PO4 από SO3 στο πλέγμα του απατίτη, Στην
περίπτωση των δειγμάτων του Κιθαιρώνα η παρουσία του S δεν αποδίδεται σε
εβαποριτικά ορυκτά μιας και οι αναλύσεις έδειξαν ότι σχετίζεται με τους κόκκους
απατίτη, ενώ παράλληλα δεν εντοπίστηκαν από τις ορυκτολογικές και
ιζηματολογικές αναλύσεις εβαπορίτες. Επειδή παρατηρήθηκαν και ανωμαλίες σε V,
αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι εντοπίζεται κυρίως σε μικροαναλύσεις
κόκκων που δίνουν Fe, Al, Si και όχι σε κόκκους απατίτη, αποδίδουμε την
παρουσία του σε επιρροή ορυκτών προερχόμενων από βασικούς ή υπερβασικούς
σχηματισμούς.Η μικροφασική ανάλυση των σχηματισμών έδειξε ένα περιπαλιροιακό
περιβάλλον γενικότερα και ειδικότερα απόθεση από ρηχό μεσοπαλιρροιακό που
καταλήγει σε επιπαλιρροιακό ως και πεδογενετικό, ενώ αναγνωρίστηκαν δύο φάσεις
δολομιτίωσης, η πρώτη αποτελείται από μικροκρυσταλλικό δολομίτη, ενώ η δεύτερη
αποτελείται από ανακρυσταλλωμένο δολομίτη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
παρατηρείται δολομίτης τύπου saddle. Τα συμπεράσματα τα οποία διεξάγονται από
την μικροσκοπική εξέταση-μικροφασική ανάλυση, αλλά και από τις γεωχημικές
αναλύσεις, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο σχετικά πρώιμης
διαγένεσης, πιθανώς σχηματισμό δολομίτη φτωχό σε σίδηρο, σε ζώνες ανάμιξης
μετεωρικού με θαλάσσιου νερού. Το συγκεκριμένο περιβάλλον θα μπορούσε να
ταιριάζει και με δολομιτίωση τύπου sabkha, αλλά η απουσία εβαποριτών ή
σχετιζόμενων με αυτούς δομών, καθώς και το χαμηλό Sr (72-171ppm στους γκρί
άστρωτους δολομίτες) που παρατηρήθηκε από τις γεωχημικές αναλύσεις δεν
συνηγορεί υπέρ του συγκεκριμένου μοντέλου. Από την άλλη μεριά υπάρχουν σαφή
στοιχεία ότι το ίζημα έχει περάσει και στην ύστερη φάση δολομιτίωσης, μιας και
παρατηρήθηκαν τομές όπου δεν διατηρούνται τα αρχικά στοιχεία ιστού και υφής,
έχουν καταστραφεί τα απολιθώματα, ενώ οι σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι δολομίτη
είναι μεγαλύτεροι των 0.02mm και συνήθως έχουν επαλξωτά πέρατα. Χημικές
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι η περιεκτικότητα σε P δεν είναι
αρκετή ώστε να χαρακτηριστεί ως φωσφορίτης, ενώ επίσης το ποσοστό ουρανίου
είναι χαμηλό ώστε να δικαιολογεί μεταλλοφορία. Φαίνεται ότι ο απατίτης είναι
συγγενετικός, ενώ οι υψηλές ανωμαλίες ραδιενέργειας που καταγράφονται από τον
μετρητή Geiger, οφείλονται σε έκπλυση του πετρώματος και μεταφορά του ουρανίου
στην επιφάνεια
Λέξεις-κλειδιά:
Κιθαιρώνας, Δολομιτίωση, Φωσφορούχοι Ανθρακικοί Σχηματισμοί, Ουράνιο, Τριαδικοί Ανθρακικοί Σχηματισμοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
138

document.pdf
21 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.