Καταλυτική δραστικότητα συμπλόκων Au(I) και Rh(I), με υποκαταστάτες τύπου P-N-P, σε αντιδράσεις υδρογόνωσης και υδροφορμυλίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318054 544 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-31
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ιωάννου Πολύδωρος-Χρυσοβαλάντης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Κυρίτσης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Σπυρίδων Κοΐνης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Ιωάννης Κώστας Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταλυτική δραστικότητα συμπλόκων Au(I) και Rh(I), με υποκαταστάτες τύπου P-N-P, σε αντιδράσεις υδρογόνωσης και υδροφορμυλίωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Catalytic activity of Au(I) and Rh(I) complexes, subtituted with P-N-P type ligands, in hydrogenation and hydroformylation reactions.
Περίληψη:
Σε αυτή την εργασία αρχικά ασχοληθήκαμε με τη σύνθεση και μελέτη
ιμιδοδιφωσφινικών υποκαταστατών και κυρίως του DPPA [(Ph2PNPPh2] και του
[Ph2PN(S-CHMePh)PPh2], καθώς και των χαλκογονωμένων παραγώγων τους
{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(Se)]},{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(S)]},{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph
2P(O)]} και [Ph2P(S)NHP(S)Ph2]. Στη συνέχεια, με τη χρήση των υποκαταστατών
αυτών παρασκευάστηκαν τα σύμπλοκα [AuCl{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(Ο)]} (1),
[AuCl{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(S)]} (2), [[AuCl{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(Se)]}
(3), {Au(PPh3)[(Ph2P(S)]2N} (4), {Rh(CO)Cl{(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(Se)]} (5)
και {Au4Cl4[Ph2P(O)]} (6).
Τα σύμπλοκα 3, 4 5 μελετήθηκαν με μεθόδους IR και NMR, ενώ τα σύμπλοκα 4 και 6,
αλλά και ο υποκαταστάτης {(Ph2P)N(S-CHMePh)[Ph2P(Se)]}, χαρακτηρίστηκαν δομικώς
και με τη μέθοδο της κρυσταλλογραφίας ακτίνων X. Τέλος, το σύμπλοκο 5 και το
σύμπλοκο {Au2Cl2[(PPh2)2N(S-CHMePh)]}, το οποίο παρασκευάστηκε και
χαρακτηρίστηκε σε προηγούμενη ερευνητική εργασία του Εργαστηρίου, αξιολογήθηκαν
ως καταλύτες σε αντιδράσεις υδρογόνωσης και υδροφορμυλίωσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Υδρογόνωση, Yδροφορμυλίωση, Iμιδοδιφωσφινικοί υποκαταστάτες, Σύμπλοκα Au(I) , Σύμπλοκα Rh(I)
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
114