Καταλυτική Υδρογόνωση Ανανεώσιμων Μεθυλεστέρων Φυτικών Ελαίων σε Οργανικούς Διαλύτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318058 438 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-07
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Καΐκα Νίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταλυτική Υδρογόνωση Ανανεώσιμων Μεθυλεστέρων Φυτικών Ελαίων σε Οργανικούς Διαλύτες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Catalytic Hydrogenation of Renewable Methyl Esters of Vegetable Oils in Organic Solvents
Περίληψη:
Σε αυτήν τη διατριβή μελετούμε την πλήρη υδρογόνωση των πολυακόρεστων
μεθυλεστέρων του φοινικικού πυρηνέλαιου (EDENOR), ηλιέλαιου (MESO) και του
ελαίου της σόγιας (MESBO) προς τον κορεσμένο στεατικό μεθυλεστέρα (MS),
καταλυόμενη από συστήματα του ροδίου και ρουθηνίου τροποποιημένα με τον
εξασουλφουρωμένο ο-φαινυλενοδιφωσφίτη (HSPDP) σε ομογενές σύστημα.
Η πλήρης υδρογόνωση των C18-πολυακόρεστων μεθυλεστέρων του EDENOR με ποσοτική
εκλεκτικότητα προς MS συντελείται με σύμπλοκα Rh/HSPDP, στους 90 οC, πίεση 40
bar και μοριακό λόγο C=C μονάδων υποστρώματος/Rh = 50, όπως επίσης και σε
μοριακό λόγο C=C μονάδων υποστρώματος/Rh = 100 και πίεση 60 bar σε οργανικό
διαλύτη μεθανόλης. Σε αντίθεση με τα σύμπλοκα Rh/HSPDP, καταλυτικά συστήματα
Ru/HSPDP παρουσιάζουν χαμηλή δραστικότητα στην υδρογόνωση του EDENOR όπου η
απόδοση σε MS ήταν μέχρι 40.4%.
Πλήρης υδρογόνωση του MESO με ποσοτική εκλεκτικότητα σε MS και μια δραστικότητα
3800 TOF’s ανά ώρα επιτεύχθηκε με καταλυτικά συστήματα Rh/HSPDP στους 80oC, 40
bar, μοριακό λόγο C=C μονάδων υποστρώματος/Rh = 2000 και μια συγκέντρωση ροδίου
μόλις 10 ppm στο διάλυμα μεθανόλης. Με καταλύτες Rh/HSPDP επιτυγχάνονται
υψηλότερες καταλυτικές δραστικότητες (TOF=8680h-1) στη μερική υδρογόνωση του
MESO υπό ήπιες συνθήκες (90oC, 40bar H2).
Στην υδρογόνωση του MESBO καταλυόμενη από Ru/HSPDP, η καλύτερη απόδοση σε MS
ήταν 50.6% στους 110oC, 50 bar, μοριακό λόγο C=C μονάδων/Ru = 50, [Ru]=60 ppm,
με διάρκεια αντίδρασης 60 min στη μεθανόλη.
Λέξεις-κλειδιά:
Πλήρης Υδρογόνωση, Μεθυλεστέρες Φυτικών Ελαίων, Στεατικός Μεθυλεστέρας, Μέταλλα μετάπτωσης, Σουλφουρωμένοι διφωσφίτες ως υποκαταστάτες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
124