Μελέτη και κατηγοριοποίηση μηχανισμών ελέγχου ισχύος σε LTE/LTE-A δίκτυα με φεμτοκυψέλες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318423 323 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-08-04
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δρυλεράκης Άγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής ΕΚΠΑ Λάζαρος Μεράκος (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και κατηγοριοποίηση μηχανισμών ελέγχου ισχύος σε LTE/LTE-A δίκτυα με φεμτοκυψέλες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
A survey on power control mechanisms for LTE / LTE-A networks with femtocells
Περίληψη:
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στα Long Term Evolution (LTE)/LTE-Advanced
(LTE-A) δίκτυα κινητών επικοινωνιών με φεμτοκυψέλες και παρέχει μια
ολοκληρωμένη μελέτη τεχνικών ελέγχου ισχύος που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία
για μείωση των παρεμβολών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στα κυψελωτά
δίκτυα επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η σταδιακή εξέλιξη τους
μέχρι και το σύστημα LTE, και παρουσιάζονται τα κυριότερα πρότυπα και τα βασικά
χαρακτηριστικά κάθε γενιάς. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά, παρουσιάζεται η
αρχιτεκτονική του συστήματος LTE-A και οι βασικές της οντότητες. Στη συνέχεια
περιγράφεται το φυσικό επίπεδο του LTE-A και παρουσιάζονται οι τεχνικές
πολλαπλής πρόσβασης για την ανερχόμενη και την κατερχόμενη ζεύξη, ενώ
αναλύονται τα σήματα αναφοράς και οι ακολουθίες συγχρονισμού και αναφέρονται τα
φυσικά κανάλια μετάδοσης και ελέγχου Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τύποι
παρεμβολών που προκαλούνται σε ένα ετερογενές LTE/LTE-A δίκτυο και
παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνικές διαχείρισης τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο
παρουσιάζεται η προτυποποιημένη από την 3GPP (3rd Generation Partnership
Project) μέθοδος ελέγχου ισχύος που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των
παρεμβολών σε ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη. Στο πέμπτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται εκτενώς μια σειρά από λύσεις που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία
για τον έλεγχο ισχύος στα LTE δίκτυα. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται
μια κατηγοριοποίηση των υπαρχόντων σχημάτων ελέγχου ισχύος και παρέχονται
κάποια συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζει κάθε
κατηγορία.
Λέξεις-κλειδιά:
Μακροκυψέλη, Έλεγχος ισχύος, Διαχείριση παρεμβολών, Φεμτοκυψέλη, Απώλειες διαδρομής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
102