Μελέτη της Κορινθιακής σταφίδας ως πόστρωμα για την παραγωγή Αφλατοξίνης Β1 από μύκητα Aspergillus section Nigri και τον Aspergillus parasiticus. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού της Αφλατοξίνης Β1 στη σταφίδα με HPLC.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318666 201 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-01
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Καναπίτσας Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτα Μαρκάκη Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της Κορινθιακής σταφίδας ως πόστρωμα για την παραγωγή Αφλατοξίνης Β1 από μύκητα Aspergillus section Nigri και τον Aspergillus parasiticus. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού της Αφλατοξίνης Β1 στη σταφίδα με HPLC.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι αφλατοξίνες ήταν από τις πρώτες μυκοτοξίνες που ανιχνεύθηκαν και
ταυτοποιήθηκαν, ενώ ακόμη και σήμερα, οι επιδράσεις και ο μηχανισμός δράσης
τους συνεχίζουν να διερευνώνται από την διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αφλατοξίνη Β1, καθώς εμφανίζει τη μεγαλύτερη
τοξικότητα, αποτελεί την κυρίαρχη τοξίνη όσον αφορά στο ποσοστό επιμόλυνσης των
καλλιεργειών και είναι γονοτοξική, εισχωρεί δηλαδή στο DNAτων ανώτερων
οργανισμών, μεταφέροντας τις πληροφορίες του και στους απόγονους του οργανισμού
που προσβάλλει.
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιδιώκεται η ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου
προσδιορισμού της ΑΦΒ1 στη σταφίδα. Επιπλέον, εξετάζεται κατά πόσο η Κορινθιακή
σταφίδα είναι ευνοϊκό υπόστρωμα για τη βιοσύνθεση ΑΦΒ1 από τον αφλατοξινογόνο
μύκητα Aspergillus parasiticus και το στέλεχος DAspergillussectionNigri
(ATHUM6997), το οποίο έχει απομονωθεί από Κορινθιακή σταφίδα, σε μελέτη της
ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, όπου και αναφέρθηκε για
πρώτη φορά η παραγωγή ΑΦΒ1 από στελέχη της ομάδας Nigri σε θρεπτικό υλικό
YeastExtractSucrose.
Ο έλεγχος για την παραγωγή της ΑΦΒ1 έγινε τη 0η, την 3η, την 7η,την 9η, τη 12η
και τη 15η ημέρα, μετά τον εμβολιασμό με τον εκάστοτε μύκητα. Ο προσδιορισμός
της ΑΦΒ1 περιλαμβάνει την επεξεργασία της σταφίδας, τον εμβολιασμό των
δειγμάτων με 102 κονίδια μύκητα, την εκχύλιση της τοξίνης με CH3OH, τον
καθαρισμό με στήλες ανοσοσυγγένειας Aflaprepκαι τέλος τον ποσοτικό προσδιορισμό
με HPLC, αφού προηγηθεί παραγωγοποίηση της ΑΦΒ1 στη φθορίζουσα ΑΦΒ2α. Το όριο
ανίχνευσης της μεθόδου βρέθηκε ότι είναι 0,68 ng/gσταφίδας, το όριο
ποσοτικοποίησης 1,36 ng/gκαι το ποσοστό ανάκτησης 97,6%.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: 1. Το στέλεχος του
μύκητα Aspergillusparasiticus παράγει AΦΒ1 στην Κορινθιακή σταφίδα (0,013μgέως
1,31 μg/κωνική), 50 περίπου  φορές όμως χαμηλότερη απ’την παραγωγή σε θρεπτικό
υπόστρωμα YeastExtractSucrose, για το σύνολο των ημερών επώασης. 2. Το
απομονωμένο στέλεχος DAspergillussectionNigri (ATHUM6997) παράγει ΑΦΒ1 στην
Κορινθιακή σταφίδα, σε επίπεδα που δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από την
παραγωγή, που έχει παρατηρηθεί [88] σε θρεπτικό υλικό YES. 3. Μέγιστη παραγωγή
ΑΦΒ1 και των δύο στελεχών στη σταφίδα είναι τη 12η ημέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι η
Κορινθιακή σταφίδα αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για την παραγωγή της ΑΦΒ1, κάτω
από ευνοϊκές συνθήκες και για τα δύο στελέχη μυκήτων που μελετήθηκαν.
Λέξεις-κλειδιά:
Αφλατοξίνη Β1, Ασπέργιλλοι, Κορινθιακή Σταφίδα, Ανάπτυξη μεθόδου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
145

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.