Μελέτη της χρονικής σχέσης των κινήσεων πρώτης έναντι δεύτερης τάξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318721 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-30
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Θάνου Αιμιλιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μουτούσης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Πρωτόπαπας Αθανάσιος, Καθηγητής, Βατάκη Αργυρώ, Ερευνήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της χρονικής σχέσης των κινήσεων πρώτης έναντι δεύτερης τάξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the temporal relation of first and second order motion
Περίληψη:
Η οπτική κίνηση μπορεί να γίνει αισθητή λόγω της χωροχρονικής διαφοροποίησης
μιας σειράς χαρακτηριστικών της εικόνας όπως η φωτεινότητα, το χρώμα, η τοπική
αντίθεση, η υφή, το τρεμόπαιγμα. Η αντίληψη της κίνησης που ορίζεται ως «πρώτης
τάξης» βασίζεται στη χωρο-χρονική συσχέτιση αλλαγών της φωτεινότητας των
σημείων του παρατηρούμενου χώρου. Ως κίνηση «δεύτερης τάξης» ορίζεται η κίνηση
που προκύπτει από την αλλαγή της υφής, το τρεμόπαιγμα, την αντίθεση ή κάποια
άλλη ποιότητα που δεν οδηγεί σε αλλαγή της μέσης φωτεινότητας του ερεθίσματος.
Στο πλαίσιο αυτό, μια σημαντική διαμάχη στο χώρο της έρευνας αφορά στο ερώτημα
της ύπαρξης ή μη δύο ξεχωριστών μηχανισμών για την κωδικοποίηση της κίνησης
πρώτης και δεύτερης τάξης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της
διαφοράς των χρόνων επεξεργασίας των κινήσεων πρώτης και δεύτερης τάξης,
υιοθετώντας το πειραματικό υπόδειγμα της αντιληπτικής σύζευξης (perceptual
pairing) των Moutoussis και Zeki (1997). Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο
πειραματικό υπόδειγμα μπορούμε να συγκρίνουμε την αντιληπτική σχέση χρονισμού
των δύο ειδών κίνησης με τη φυσική τους σχέση. Στα πειράματα που διενεργήθηκαν
δε βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ αντιληπτικής και φυσικής σχέσης. Τα
ευρήματα εξετάζονται υπό το πρίσμα εναλλακτικών θεωριών-ερμηνειών και στη
συνέχεια γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα προκειμένου να ελεγχθούν οι
εναλλακτικές υποθέσεις που διατυπώνονται.
Λέξεις-κλειδιά:
Μηχανισμοί αντίληψης κίνησης, Κίνηση πρώτης τάξης, Κίνηση δεύτερης τάξης, Αντιληπτική σύζευξη, Κίνηση φουριέ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11-12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
101