Μελέτη των τάσεων της εξατμισοδιοαπνοής αναφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση των προβλέψεων μοντέλου κλιματικών αλλαγών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318828 86 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-26
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ζυγούρα Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργία Παπαϊωάννου Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα), Χρήστος Γιαννακόπουλος Ερευνητής Α΄Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Πέτρος Κερκίδης Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των τάσεων της εξατμισοδιοαπνοής αναφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση των προβλέψεων μοντέλου κλιματικών αλλαγών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Trends of reference evapotranspiration over Greece using regional climate model projections
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, μελετώνται οι τάσεις της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ΕΤο)
στον Ελλαδικό χώρο, για τη μελλοντική περίοδο 2011-2100, από τις εκτιμήσεις του
περιοχικού μοντέλου κλιματικών αλλαγών RAMCO2/KNMI.
Υπολογίζεται σε 29 σταθμούς της Ελλάδας η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς σε μηνιαία
βάση, με τις μεθόδους Hargreaves-Samani (HS), Droogers-Allen (DAHS) και το
μοντέλο Reference Evapotranspiration Model for Complex Terrains (REMCT) για την
«περίοδο ελέγχου» 1979-2004, με τη χρήση μετρήσεων θερμοκρασιών και βροχόπτωσης
και προβλέψεων τους από το μοντέλο κλιματικών αλλαγών. Για την καλύτερη
προσέγγιση των εκτιμήσεων της από τις προβλέψεις με αυτές των μετρήσεων
κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή «διορθώσεων» στις μετεωρολογικές παραμέτρους.
Χρησιμοποιείται η μέθοδος διόρθωσης σφαλμάτων DBS (Distribution Based Scaling),
που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι κατανομές συχνοτήτων των προβλεπόμενων
παραμέτρων ακολουθούν τις ίδιες κατανομές με τις παρατηρήσεις. Οι ημερήσιες
τιμές της μέσης, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας διορθώνονται με τη χρήση
κανονικής κατανομής, ενώ για την ημερήσια βροχόπτωση χρησιμοποιείται διπλή
κατανομή Γάμμα. Αξιολογούνται οι διορθωμένες τιμές κάθε παραμέτρου στην μορφή
που απαιτείται για την εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και υπολογίζεται
εκ νέου η ΕΤο.
Τέλος, μελετώνται οι τάσεις της ΕΤο κατά την «περίοδο ελέγχου», τη μελλοντική
περίοδο 2011-2100 και τις επιμέρους μελλοντικές τριαντακονταετίες 2011-2040,
2041-2070 και 2071-2100, με τη χρήση του μοντέλου REMCT, του οποίου τα
αποτελέσματα στον Ελλαδικό χώρο ταυτίζονται καλύτερα με εκείνα της μεθόδου
Penman-Monteith. Κατά την περίοδο 1979-2004 σημειώνονται θετικές τάσεις για την
εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, συνοδευόμενες κυρίως από αρνητικές τάσεις της
βροχόπτωσης, αυξανόμενες θερμοκρασίες και μείωση του αριθμού ημερών βροχής ανά
μήνα. Ίδια συμπεράσματα εξάγονται και για τη μελλοντική περίοδο ή τις
υποπεριόδους, με εξαίρεση την υποπερίοδο 2071-2100 κατά την οποία εμφανίζεται
αναστροφή των τάσεων της βροχόπτωσης και του αριθμού ημερών βροχής ανά μήνα για
τους μισούς περίπου σταθμούς.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατανομή γάμμα, Προβλέψεις, Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, Διόρθωση σφαλμάτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
125

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.