Μεταφορά φορτίου σε μονοδιάστατα περιοδικά τμήματα DNA: περιγραφή ισχυρής δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318933 129 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μαρούλης Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επικ. Καθ. Σιμσερίδης Κωνσταντίνος (επιβλέπων), Αν. Καθ. Χατζηαγαπίου Ιωάννης, Επικ. Καθ. Λελίδης Ιωάννης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταφορά φορτίου σε μονοδιάστατα περιοδικά τμήματα DNA: περιγραφή ισχυρής δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Charge transfer in one dimentional periodic DNA segments: tight binding model in base pairs level
Περίληψη:
Μελετάται η μεταφορά φορτίου (οπής ή ηλεκτρονίου) σε ορισμένα περιοδικά τμήματα
B-DNAπου αποτελούνται από N ζεύγη βάσεων. Εφαρμόζεται η προσέγγιση της Ισχυρής
Δέσμευσης (Tight-Binding) σε επίπεδο ζευγών βάσεων, χρησιμοποιώντας τις
επιτόπιες ενέργειες των ζευγών βάσεων και τις παραμέτρους μεταπήδησης μεταξύ
διαδοχικών ζευγών βάσεων. Υποθέτουμε ότι ένας επιπλέον φορέας (οπή ή
ηλεκτρόνιο) μεταφέρεται μέσω των τροχιακών HOMO ή LUMO των ζευγών βάσεων.
Αρχικά, μελετάται το χρονοανεξάρτητο πρόβλημα επιλύοντας ένα σύστημα N
συζευγμένων εξισώσεων και στη συνέχεια μελετάται το χρονοεξαρτημένο πρόβλημα
επιλύοντας ένα σύστημα N συζευγμένων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Οι
παράμετροι Ισχυρής Δέσμευσης που χρησιμοποιούνται για να επιλυθούν τα ανωτέρω
προβλήματα λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία. Μελετώνται τρεις τύποι περιοδικών
τμημάτων B-DNA που ορίζονται με βάση τον τρόπο που δομείται η αλληλουχία των
ζευγών βάσεων κάθε φορά. Έτσι, έχουμε τους τύπους α΄, β΄και γ΄, για κάθε έναν
από αυτούς μελετώνται τα HOMO/LUMO ενεργειακά ιδιοφάσματα και οι πυκνότητες
καταστάσεων (DOS). Ακολούθως, υπολογίζονται οι μέσες χρονικά πιθανότητες
εύρεσης του επιπλέον φορέα σε κάθε θέση (ζεύγος βάσεων) ενός δεδομένου
τμήματος, τα φάσματα Fourier καθώς και άλλα χαρακτηριστικά μεγέθη μεταφοράς
όπως οι καθαροί μέσοι ρυθμοί μεταφοράς. Τέλος, εξάγονται γενικά συμπεράσματα
για την μεταφορά φορτίου στους παραπάνω τρεις τύπους πολυμερών B-DNA.
Λέξεις-κλειδιά:
Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ, Ισχυρή δέσμευση, Ζεύγος βάσεων, Μεταφορά φορτίου, Περιοδικά πολυμερή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
103