Μοντελοποίηση Ενεργοποίησης Κατολίσθησης με Χρήση Κατοφλιών Βροχόπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319069 171 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-29
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Φλίντρα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Σταυροπούλου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Π. Νάστος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Σ. Λόζιος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση Ενεργοποίησης Κατολίσθησης με Χρήση Κατοφλιών Βροχόπτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Modeling landslides triggered by precipitation's thresholds
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα φαινόμενα κατολίσθησης στην περιοχή Χ.
Θ. 6 + 380 έως Χ.Θ. 7 + 750στο τμήμα 2.4 της χάραξης της Εγνατίας Οδού. Η
περιοχή αυτή παρουσιάζει έντονη κινητικότητα, της τάξης των 10 mm/έτος,
μετατρέποντάς την σε μια περιοχή έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συνθέτουν τη γεωλογική δομή της περιοχής μελέτης,
είναι ο σχηματισμός του φλύσχη και οι οφιόλιθοι, όπου σύμφωνα με τις μελέτες
κατά την Αλπική Ορογένεση η ζώνη Ωλονού – Πίνδου επωθήθηκε στην Ιόνιο ζώνη, και
οι οφιόλιθοι επωθήθηκαν στον πινδικό φλύσχη. Οι έντονες αυτές τεκτονικές
διεργασίες είχαν άμεση επίδραση στα πετρώματα, αναπτύσσοντας έτσι μια σημαντική
υδροφορία ακόμη και σε πετρώματα που θεωρούνται πρακτικά αδιαπέρατα,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις εδαφικές αστάθειες στην περιοχή μελέτης.
Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις γεωτεχνικές συνθήκες και ευνοούν την
εκδήλωση φαινομένων κατολίσθησης στην περιοχή είναι η μορφολογία του ανάγλυφου,
το υδρογραφικό δίκτυο, το γεωλογικό υπόβαθρο, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι
υδρογεωλογικές συνθήκες αλλά και οι ανθρώπινες δραστηριότητες.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν πολύ σημαντικούς λόγους για την μελέτη της περιοχής,
μέσα από μοντέλα που θα επιτρέψουν μελλοντικά την πρόβλεψη των μετατοπίσεων της
περιοχής, βάση των παραπάνω παραγόντων. Έτσι λοιπόν και εδώ, έγινε μια
προσπάθεια για την προσομοίωση της κίνησης του εδάφους με βάση τα βροχομετρικά
στοιχεία των τελευταίων ετών της περιοχής.
Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, έδωσε σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με τη
χρονική στιγμή που ένα κατολισθητικό φαινόμενο πρόκειται να συμβεί, γεγονός που
ενδέχεται, μέσα από τη σωστή ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, να
βοηθήσει καταλυτικά, όχι μόνο τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και την ασφαλή
πραγματοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στην περιοχή μελέτης.
Ειδικότερα, μέσα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με
γνωστά δεδομένα μετακινήσεων στην περιοχή, διαπιστώθηκε πως υπάρχει πολύ καλή
ταύτιση των αποτελεσμάτων με την πραγματικότητα, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για
την πιθανή μελλοντική χρήση παρόμοιων μοντέλων για την πρόβλεψη φαινομένων
κατολίσθησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωμορφολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Κατολίσθηση, Βροχόπτωση, Εγνατία Οδός, Μοντέλο προσομοίωσης, Γεωλογικοί σχηματισμοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
104