Μοντέλα συμπύκνωσης εξιτονικών πολαριτονίων σε ημιαγωγικές μικροκοιλότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319082 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-23
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ρίζου Μαρία Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Ι. Φραντζεσκάκης Καθηγητής (Επιβλέπων), Διονύσιος Ρεΐσης Επίκ. Καθηγητής, Έκτορας Ε. Νισταζάκης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντέλα συμπύκνωσης εξιτονικών πολαριτονίων σε ημιαγωγικές μικροκοιλότητες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Condensation models of exciton polaritons in semiconductor microcavities
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για την απόκτηση
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονική-Ραδιοηλεκτρολογία»
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα αφορά
στη δημιουργία εξιτονικών πολαριτονίων σε ημιαγωγικές μικροκοιλότητες, λόγω της
ισχυρής σύζευξη φωτός-υλης. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική εργασία
αρχικά μελετάται το φαινόμενο της εμφάνισης των εξιτονικών πολαριτονίων σε
ημιαγωγικές μικροκοιλότητες. Στη συνέχεια, μελετάται το θέμα της συμπύκνωσης
Bose-Einstein των πολαριτονίων καθώς και τα διαφορετικά μοντέλα που την
περιγράφουν το σύστημα ανάλογα με τον τύπο της άντλησης και το αν λαμβάνεται
υπόψη και το spin των σωματιδίων. Επιπρόσθετα, γίνεται μια προσπάθεια
ενοποιημένης θεώρησης των συστημάτων laser, πολαριτονικών συμπυκνωμάτων που
βρίσκονται σε καταστάσεις δυναμικής ισορροπίας και ατομικών BEC σε ισορροπία,
μέσω της παράθεσης διαφορετικών μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν τα
συστήματα αυτά, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των ομοιοτήτων και των διαφορών,
αυτών των φαινομενικά διαφορετικών συστημάτων, μέσω πολύ γνωστών εξισώσεων του
μαθηματικού φορμαλισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Εξιτονικά-πολαριτόνια, Ισχυρή σύζευξη, Μικροκοιλότητες, Συμπυκνώματα Bose-Einstein, Άντληση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
78

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.