Μυωπικό Marketing-Η περίπτωση της General Electric

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319132 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-27
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ορφανού Γεωργία
Φούφα Αγγελική-Νίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μυωπικό Marketing-Η περίπτωση της General Electric
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα εγχείρημα έρευνας και συσχέτισης του Μυωπικού
Mάρκετινγκ με τη φιλοσοφία ή καλύτερα τον προσανατολισμό που ακολουθεί η
εκάστοτε επιχείρηση οδηγούμενη πάντα από έναν ικανό ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα,
μέσω αυτής της μελέτης γίνεται αντιληπτό ότι η μη ύπαρξη ικανών ηγετών, οι
οποίοι θα είναι σε θέση να μεταδώσουν το όραμά τους στους εργαζομένους τους,
είναι δυνατόν να οδηγήσει την επιχείρηση σε ανικανότητα αντίληψης των αλλαγών
που συμβαίνουν στην αγορά (Marketing Myopia). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
αποτυχία ή ακόμη και την άμεση κατάρρευση τέτοιου είδους επιχειρήσεων.
Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, δίνεται ένας πλήρης ορισμός της
έννοιας του μάρκετινγκ. Εν συνεχεία, εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζει η
στρατηγική μάρκετινγκ στην επιτυχή και επικερδή πορεία μιας επιχείρησης.
Αναλύονται οι διάφορες συνιστώσες του μίγματος μάρκετινγκ (Πολιτική προϊόντος,
Τιμολογιακή πολιτική, Πολιτική διανομής, Πολιτική προώθησης), ενώ παράλληλα
τονίζεται η σημαντικότητα της διαδικασίας τμηματοποίησης της αγοράς για τον
καλύτερο προσανατολισμό της επιχείρησης. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον
όρο μυωπικό μάρκετινγκ.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται οτιδήποτε αφορά την ηγεσία και το ρόλο αυτής
στη στρατηγική που χαράζει η εκάστοτε επιχείρηση. Με άλλα λόγια, δίνεται έμφαση
στις διάφορες θεωρίες ηγετικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν. Επιπλέον,
αναλύονται οι κατηγορίες προτύπων ηγετικής συμπεριφοράς, ενώ σε επόμενη
παράγραφο αποσαφηνίζεται ο καθοριστικός ρόλος της αποτελεσματικής άσκησης της
εξουσίας στον εργασιακό χώρο (Αποτελεσματικότητα του Ηγέτη). Στην τελευταία
παράγραφο αυτού του κεφαλαίου, η μελέτη εστιάζει στη φιλοσοφία που υπάρχει
σχετικά με την δημιουργία ηγετικών προσωπικοτήτων. Δηλαδή, εξετάζονται οι
μέθοδοι με τις οποίες οι επιχειρήσεις προετοιμάζουν το εργατικό δυναμικό για
την ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο, ερευνάται η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας General
Electric (GE), η οποία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης
εταιρείας κυρίως εξαιτίας του ικανού ηγέτη της Jack Welch καθώς και του
διαδόχου του Jeffrey Immelt. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται τόσο η περίοδος υπό
την ηγεσία του Welch, όσο και η περίοδος μετά από αυτόν όπου την ηγεσία κατέχει
ο Immelt.
Εν κατακλείδι, μέσω της διερεύνησης αυτών των δύο περιόδων γίνεται κατανοητή η
αδιαμφισβήτητη ηγετική ικανότητα του Welch η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην
επιτυχή πορεία της GE, αποφεύγοντας σε όλη τη διάρκεια της εικοσαετούς πορείας
του την υιοθέτηση μυωπικής στρατηγικής μάρκετινγκ.
Λέξεις-κλειδιά:
μυωπικό μάρκετινγκ, ηγέτης, στρατηγική, μίγμα μάρκετινγκ, ρόλος ηγέτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6,7,8,9
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
52

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.