Οι έννοιες της οξύτητας και βασικότητας με πλαίσιο το φάρμακο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319244 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-06
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καραπέτρος Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρομούστακος Θωμάς Καθηγητής (επιβλέπων), Κορδάτος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής, Παρασκευοπούλου Πατρίνα Επίκουρος Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι έννοιες της οξύτητας και βασικότητας με πλαίσιο το φάρμακο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Acidity and basicity on the context of medical drugs
Περίληψη:
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται διεθνώς στη διδασκαλία της χημείας,
είναι η διαπίστωση ότι οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν τον ρόλο της χημείας στην
καθημερινή τους ζωή.
Τα φάρμακα εκτός από θεραπευτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως
εκπαιδευτικά εργαλεία για την ανάδειξη πολλών χημικών αρχών μέσα στη σχολική
τάξη. Καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι ασθενή οξέα ή βάσεις, η γνώση του
οξεοβασικού χαρακτήρα των λειτουργικών τους ομάδων βοηθά στη κατανόηση της
μορφής, ιοντισμένης ή μη, που αυτά θα έχουν σε εύρος τιμών pH. Αυτό κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντικό στα βιολογικά συστήματα όπου η κατάσταση ιοντισμού
επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο το φάρμακο διαχέεται μέσω των μεμβρανών ή
άλλων φραγμών, όπως ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός. Επιπλέον, η κατάσταση
ιοντισμού επηρεάζει τη λιποφιλικότητα, τη διαλυτότητα και τη διαπερατότητα,
ιδιότητες που με τη σειρά τους επηρεάζουν τόσο φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά
του φαρμάκου όπως η απορρόφηση, η κατανομή, ο μεταβολισμός και αποβολή όσο και
φαρμακοδυναμικά όπως η ικανότητα σχηματισμού συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων με
τον βιολογικό τους στόχο.
Η συνάφεια και η εκπαίδευση σε πλαίσιο έχουν αποδειχθεί ότι επιδρούν θετικά
στην εμπλοκή των μαθητών. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το ενδιαφέρον των μαθητών
αυξάνεται όταν το περιεχόμενο διδασκαλίας επιτρέπει διασυνδέσεις με την
καθημερινή τους ζωή. Η ενσωμάτωση ενός θέματος φαρμακευτικής χημείας μέσα στο
σχολικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σχετικού πειραματισμού και ενίσχυσης της
μάθησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ειδίκευσης είναι η δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία
αρχών και εννοιών χημείας, που ήδη συμπεριλαμβάνονται στο λυκειακό πρόγραμμα
σπουδών, στο πλαίσιο της φαρμακολογίας. Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικό περιεχόμενο, αποτελείται από εργαστηριακές
δραστηριότητες, φύλλα εργασίας καθώς και μελέτες περίπτωσης συγκεκριμένων
φαρμάκων.
Λέξεις-κλειδιά:
Φάρμακα, Φαρμακευτική χημεία, Πλαισιακή διδασκαλία, Χημεία οξέων/βάσεων, Φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
16-25,310-312
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
329

document.pdf
10 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.