Οι λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ο ρόλος τους ως εργαλεία λήψης επιχειρηματικών και επενδυτικών αποφάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319248 94 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-14
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Τράντα Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Ηρειώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Δημήτριος Παρδάλης, Επιστ. Συνεργάτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ο ρόλος τους ως εργαλεία λήψης επιχειρηματικών και επενδυτικών αποφάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της έννοιας των
λογιστικών-χρηματοοικονομικών-οικονομικών καταστάσεων και του ρόλου τους ως
εργαλεία στη λήψη επιχειρηματικών και επενδυτικών αποφάσεων. Η εργασία
αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες
βασικές-εισαγωγικές έννοιες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος που
διερευνάται. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λογιστικές καταστάσεις, η
έννοια αυτών, οι σκοποί αυτών, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και το
κανανιστικό-θεσμικό πλαίσιο που τις περιβάλλει. Στο τρίτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται αναλυτικά ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ο
λογαρισμός γενικής εκμετάλλευσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, το
προσάρτημα και η συβολή αυτών στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Στο
τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η έννοια, η φύση, οι σκοποί , τα χαρακτηριστικά, τα
είδη και οι μέθοδοι της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Και τέλος,
στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά, η ανάλυση των λογιστικών
καταστάσεων με αριθμοδείκτες, οι διάφορες κατηγορίες αριθμοδεικτών και η
συμβολή αυτών στην άντληση των κατάλληλων πληροφοριών για τη λήψη ορθών και
αποτελεσματικών οικονομικών αποφάσεων.
Λέξεις-κλειδιά:
Λογιστικές Καταστάσεις, Ανάλυση Ισολογισμού και λοιπών Λογιστικών Καταστάσεων, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ), Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
113

document.pdf
1004 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.