Οπτικές παρατηρήσεις στο μικρό νέφος του μαγγελάνου με το τηλεσκόπιο 6.5 m Magellan

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319283 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-15
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Στράντζαλης Αχιλλέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζηδημητρίου Δέσποινα Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπουσα), Κοντιζά Μαίρη Επικ. Καθηγ., Αντωνοπούλου Ευγενία Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οπτικές παρατηρήσεις στο μικρό νέφος του μαγγελάνου με το τηλεσκόπιο 6.5 m Magellan
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η φωτομετρική μελέτη ενός πεδίου διαμέτρου
0.44ο (με κέντρο RA:00h 53m 28.2s, Dec: -72 o26’ 34.51’’(2000)) στην κεντρική
περιοχή του Μικρού Νέφους του Μαγγελάνου (Small Magellanic Cloud, SMC) στα
ευρέα φίλτρα B, V και R. Οι παρατηρήσεις έγιναν το 2004 με το Magellan
Telescope στην Χιλή από την Αντωνίου Βάλια (Iowa State University), τον Ζέζα
Ανδρέα (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Χατζηδημητρίου Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγινε αστρομετρική και φωτομετρική μελέτη για
602.388 άστρα (με το πακέτο IRAF) της εικόνας. Τα φωτομετρικά μεγέθη ανήχθησαν
στο φωτομετρικό σύστημα Johnson, με τη μέθοδο των δευτερευόντων αστέρων
αναφοράς (secondary standards), χρησιμοποιώντας κοινά λαμπρά άστρα από τον
κατάλογο των Harris & Zaritsky (2004). Ακολούθως, μελετήθηκαν αστρικά σμήνη που
βρίσκονται στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως αναφέρονται στους καταλόγους αστρικών
σμηνών των Bonnato & Bica (2010) και Glatt et al. (2010) . Τα σμήνη που
μελετήθηκαν είναι τα Β79, NGC330, H86-135, H86-129, H86-127, H86-138, NGC306,
H86-146, SOGLE220, B69 ή SOGLE89, H86-136, H86-145, BS259, H86-149, H86-142,
H86-119, BS257, B73 ή SOGLE96. Για όλα τα αντικείμενα μελετήθηκε η ακτινική
κατανομή τους, κατασκευάστηκε το διάγραμμα μεγέθους - δείκτη χρώματος (Colour
Magnitude Diagram, CMD) και εκτιμήθηκε η ηλικία τους με βοήθεια ισόχρονων
καμπυλών από τα μοντέλα των Bressan et al. (2012). Επίσης εκτιμήθηκε η
μεσοαστρική ερύθρωση για κάθε σμήνος. Από τα 18 καταλογοποιημένα σμήνη
επιβεβαιώθηκαν σαν σμήνη μόνο τα 12. Το μεγάλο ποσοστό αντικειμένων που
λανθασμένα είχαν χαρακτηρισθεί ως σμήνη οφείλεται στην μικρή σχετικά χωρική
διακριτική ικανότητα των παλαιότερων παρατηρήσεων. Μόνο ένα από τα 18 σμήνη που
μελετήθηκαν εδώ έχουν παρατηρηθεί με το Hubble Space Telescope (και επομένως με
πολύ καλή διακριτική ικανότητα).
Η μελέτη των διαγραμμάτων δείκτη χρώματος-μεγέθους πεδίου οδήγησε στην
ανακάλυψη διακριτού επεισοδίου έντονης αστρικής δημιουργίας πριν από περίπου
1.5 Gyr. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ενδείξεις αυτές συμφωνούν με τα
αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαγραμμάτων (CMD) πεδίου από τους
Harris & Zaritsky (2004), ενώ αντίστοιχη ενίσχυση της αστρικής δημιουργίας
υποδεικνύεται και από την ηλικιακή κατανομή αστρικών σμηνών στο SMC (Harris &
Zaritsky 2004) . Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα
αυτά με την εύρεση διακριτού turnoff στο διάγραμμα CMD.
Λέξεις-κλειδιά:
Μιρκό Νέφος του Μαγγελάνου, Φωτομετρία, Διάγραμμα χρώματος - δείκτη χρεώματος, Τηλεσκόπιο Μαγελλάνου, Αστρικά Σμήνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
115