Παλαιοοικολογική - Οικοστρωματογραφική εξέλιξη της λεκάνης του Ν. Ευβοϊκού τα τελευταία 30.000 χρόνια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319308 352 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-22
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ψυχογιού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαρίκλεια Ντρίνια Αναπλ. Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Γεώργιος Αναστασάκης Καθηγητής ,Ασημίνα Αντωναράκου Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παλαιοοικολογική - Οικοστρωματογραφική εξέλιξη της λεκάνης του Ν. Ευβοϊκού τα τελευταία 30.000 χρόνια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Paleoecological and ecostratigraphic evolution of the South Evoikos basin during the last 30,000 years.
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, μελετήθηκε ο πυρήνας PAG 155
μήκους 166εκ. από την περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου. Η έρευνά μας εστίασε
στις ακολουθίες των Βενθονικών τρηματοφόρων κατά μήκος του συγκεκριμένου
πυρήνα με σκοπό να καταγραφεί η ανταπόκριση της πανίδας στις θαλάσσιες
επικλύσεις και αποσύρσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30.000 ετών. Οι
κινήσεις της θάλασσας, όπως καταγράφονται στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο σχετίζονται
άμεσα με τους κύκλους παγετώδων – μεσοπαγετώδων περιόδων στην ευρύτερη περιοχή
του Αιγαίου και του Ελλαδικού χώρου αλλά και με τα Θαλάσσια Ισοτοπικά Στάδια
(MIS) σε παγκόσμια κλίμακα.
Κατά τη μελέτη των Βενθονικών τρηματοφόρων αναγνωρίστηκαν 210 διαφορετικά είδη
και πραγματοποιήθηκαν πολυπαραγοντικές αναλύσεις και απόλυτες χρονολογήσεις,
παράλληλα με τη χρήση διαφόρων μικροπαλαιοντολογικών δεικτών. Αναγνωρίστηκαν
τέσσερις διακριτές συγκεντρώσεις Βενθονικών τρηματοφόρων με διακυμάνσεις στην
ποσοστιαία συγκέντρωσή τους κατά μήκος του πυρήνα. Η συγκέντρωση Α1 με
κυριαρχία καθαρά νηριτικών ειδών όπως τα Elphidiumspp.καιHaynesinaspp.
υποδηλώνει μια πρώιμη απόσυρση των υδάτων κατά το τέλος του MIS5 και το
μεγαλύτερο διάστημα του MIS4. Η συγκέντρωση Β1 η οποία κυριαρχούσε έως και
42.000 πριν, αποτελείται κυρίως από το είδος Cassidulinacarinataκαι
αντιπροσωπεύει το τέλος του MIS4 και το πρώτο μισό του MIS3. Η συγκέντρωση Α2,
με χαρακτηριστικό είδος το Buliminagibba επικράτησε μέχρι και τα 9.500 χρόνια
πριν και κάλυψε το χρονικό διάστημα του δεύτερου μισού του MIS3 και ολόκληρο το
διάστημα του MIS2. Η θαλάσσια επίκλυση η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το MIS1
αποτυπώνεται στη συγκέντρωση Β1, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από τα είδη
Buliminamarginata καιUvigerinaspp. και φτάνει έως και το παρόν με σημαντική
αύξηση του βάθους ιζηματογένεσης.
Οι ποιοτικές αναλύσεις των Πλαγκτονικών τρηματοφόρων οι οποίες διενεργήθηκαν
στην υπο μελέτη ιζηματογενή ακολουθία, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν τις
σχέσεις μεταξύ των κλιματολογικών αλλαγών κατά το ανώτερο Πλειστόκαινο και
Ολόκαινο στην περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού με τις αλλαγές του κλίματος σε
παγκόσμια κλίμακα
Λέξεις-κλειδιά:
Βενθονικά τρηματοφόρα, Παγετώδη - μεσοπαγετώδη διαστήματα, Θαλάσσια ισοτοπικά στάδια, Παλαιοκλιματολογία, Νοτιος ευβοϊκός - αιγαίο πέλαγος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
83