Παραγωγή υδρογόνου με ανιοντικά διθειολενικά μονομεταλλικά σύμπλοκα του Ni(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319326 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-05-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μοδιανάκη Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μητσοπούλου Χριστιάνα Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Πιτσικάλης Μαρίνος Αναπλ. Καθηγητής, Παρασκευοπούλου Πατρίνα Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραγωγή υδρογόνου με ανιοντικά διθειολενικά μονομεταλλικά σύμπλοκα του Ni(II)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Hydrogen production with anionic dithiolene monometallic Ni(II) complexes
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας
ειδίκευσης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Κατάλυση και Εφαρμογέςτης” του
τμήματος Χημείας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο
εργαστήριο της Ανόργανης Χημείας. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει
κάποιες μεθόδους παραγωγής υδρογόνου, την ανάλυση της φωτοκατάλυσης και
ορισμένα ομογενή φωτοκαταλυτικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου, ενώ το
πειραματικό μέρος εστιάζει στις δοκιμέςσυστημάτων με ανιοντικούς διθειολενικούς
μονομεταλλικούς καταλύτες του νικελίουγια ανίχνευση υδρογόνου καθώς και στη
διερεύνηση του μηχανισμού καιτη βελτιστοποίηση ενόςεξ αυτών. Πιο συγκεκριμένα,
δοκιμάστηκαν τα εξής συστήματαγια ανίχνευση υδρογόνου: 4,5-διφαινυλο-1,2
αιθυλενο-διθειολάτο τετραβουτυλαμμώνιο(TBA)
+[Ni(dpedt)(mnt)]-/[Ru(bpy)3]Cl26H2O/MeCN/H2O/ασκορβικό οξύ,
1,2-βενζοδιθειολένιο(TBA)+[Ni(bdt)2]-/[Ru(bpy)3]Cl26H2O/MeCN/H2O/ασκορβικό οξύ,
μαλεονιτριλ-διθειολάτο τετραβουτυλαμμώνιο
(TBA)+[Ni(mnt)2]-/[Ru(bpy)3]Cl26H2O/MeCN/H2O/ασκορβικό οξύ,τολουολο-3,4-
διθειολάτο τετραβουτυλαμμώνιο
(TBA)+[Ni(tdt)2]-/[Ru(bpy)3]Cl26H2O/MeCN/H2O/ασκορβικό οξύ, 2-θειοξό-
1,3διθειολ-4,5-διθειολάτο τετραβουτυλαμμώνιο(TBA)+[Ni(dmit)2]-/
[Ru(bpy)3]Cl26H2O/MeCN/H2O/ασκορβικό οξύ, ενώ επιλέχθηκε το
(TBA)+/[Ni(dpedt)(mnt)]-/ [Ru(bpy)3]Cl26H2O/MeCN/H2O/ασκορβικό οξύγια
βελτιστοποίηση και διερεύνηση του καταλυτικού μηχανισμού με τροποποίηση των
παραμέτρων: συγκέντρωση καταλύτη, φωτοευαισθητοποιητή, αναλογίαακετονιτριλίου:
νερού, pH, θερμοκρασία, διαλύτης (DMF). Για τη διερεύνηση του μηχανισμού
χρησιμοποιήθηκε φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Visκαι φασματοσκοπία διέγερσης-
εκπομπής (φθορισμού).
Λέξεις-κλειδιά:
Σύμπλοκα νικελίου, Ομογενής φωτοκατάλυση, Παραγωγή υδρογόνου, Διθειολένια, Υδρογονάσες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14,19,22,110,111
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
122