Παραμετροποίηση του σχήματος παραγωγής σκόνης σύμφωνα με τον εδαφικό τύπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319333 80 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-22
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κόντος Σεραφείμ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Γεώργιος Κάλλος (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραμετροποίηση του σχήματος παραγωγής σκόνης σύμφωνα με τον εδαφικό τύπο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Parameterization of dust emission scheme with respect to soil type
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια σειρά παραμετροποιήσεων για την
ανάπτυξη ενός νέου σχήματος παραγωγής σκόνης που να περιλαμβάνει τη δυναμική
κάθε εδαφικού τύπου. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται νέα κατηγοριοποίηση του
εδαφικού τύπου, αντιπροσωπευτική των ερημικών εκτάσεων. Η υλοποίηση της
πραγματοποιείται μέσου του περιοχικού ατμοσφαιρικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού
SKIRON/Dust, όπως αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δυο εκδόσεις του
μοντέλου υλοποιούνται, μια για το επιχειρησιακό (βασική) και μια για το
αναβαθμισμένο σχήμα παραγωγής σκόνης. Η βασική έκδοση περιλαμβάνει τη βάση
δεδομένων STATGO των Miller και White (1998) για τον χαρακτηρισμό του εδάφους
και τις κατανομές της παραγόμενης μάζας του D’Almeida (1987). Στην
αναβαθμισμένη εφαρμόζεται η βάση που δημιουργήθηκε από τους Marticorena et al.
1997 και Laurent et al. 2008a. Ο εδαφικός τύπος αναπαρίσταται από τέσσερις
λογαριθμικές κατανομές, με διαφορετικό ποσοστό μάζας να αντιστοιχεί σε κάθε
μια. Για τον καθορισμό της παραγόμενης σκόνης χρησιμοποιούνται οι τρεις
λογαριθμικές κατανομές των Alfaro και Gomes (2001), προσαρμοσμένες στην
προαναφερθείσα βάση. Οι προσομοιώσεις επικεντρώνονται στην περιοχή της Β.
Αφρικής και της Μεσογείου, προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση των δυο σχημάτων
στην παραγωγή και μεταφορά των σωματιδίων και υλοποιούνται για το τρίμηνο
Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου του 2006, όπου η μεταφορά σκόνης στη Μεσόγειο είναι η
μέγιστη δυνατή. Η ποιοτική αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών
πραγματοποιείται με τη χρήση δορυφορικών εικόνων του Terra και Aqua MODIS.
Έλεγχοι ευαισθησίας εφαρμόζονται στα πιο σημαντικά επεισόδια σκόνης για κάθε
μήνα, ενώ χρησιμοποιείται ένα σύνολο στατιστικών εργαλείων για την ποσοτική
αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας δεδομένα του οπτικού βάθους στα 550 nm από σταθμούς
του δικτύου AERONET. Από τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως το
αναβαθμισμένο σχήμα παραγωγής σκόνης αναπαριστά καλύτερα τη χωρική κατανομή των
πηγών στη Β.Αφρική, ενώ αποδίδει ορθά το ποσό της παραγόμενης σκόνης για την
περίοδο μελέτης. Παρά τη συνολικά βελτιωμένη επίδοση του μοντέλου με το νέο
χαρακτηρισμό του εδαφικού τύπου, από την ανάλυση φάνηκε να υπερεκτιμάται η
παραγόμενη σκόνη στη Β.Αλγερία το Μάιο του 2006. Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται
με τη συχνότητα των επεισοδίων και τις διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες που
επικρατούν στην επιφάνεια, υποδεικνύοντας πως απαιτείται διαφορετικός
καθορισμός της έντασης της παραγόμενης σκόνης.
Λέξεις-κλειδιά:
Αερολύματα , Σκόνη, Εδαφικός τύπος, Β. Αφρική, Σαχάρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
100