Παρασκευή λεπτών στρωμάτων/υμενίων οξειδίων του Βαναδίου και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τους στην περιοχή 80_x0014_?Τ_x0014_?500 Κ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319341 116 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-10
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Συσκάκης Επίκ.Καθηγητής (Επιβλέπων), Μ.Καλαμιώτου Καθηγήτρια , Δ.Σταμόπουλος Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρασκευή λεπτών στρωμάτων/υμενίων οξειδίων του Βαναδίου και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τους στην περιοχή 80_x0014_?Τ_x0014_?500 Κ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Preparation of thin layers/films of vanadium oxides and their electrical characterization in the range 80?T?500K
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι ηλεκτρικές ιδιότητες των ενώσεων V2O5 και
VO2 με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης R(T) και χαρακτηριστικών Ι-V στην
περιοχή 80 -350 Κ. Η φασική σύσταση και η μικροδομή των δειγμάτων διερευνήθηκε
με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM),
αντίστοιχα. Παρασκευάστηκαν δείγματα λεπτών υμενίων (Films) και λεπτών
συσσωματωμένων στρωμάτων με πορώδη (PL) ή συμπαγή μικροδομή (ML) σε
υποστρώματα Y-ZrO2 και Si. Τα δείγματα VO2 παρασκευάστηκαν με θερμική διάσπαση
(αναγωγή) δειγμάτων V2O5 υπό συνθήκες κενού (10-2mbar), σε Τ=480-600 οC και
t=1-12 h.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα των δειγμάτων V2O5 μπορεί
να αποδοθεί σε θερμικά διεγειρόμενη μεταπήδηση μικρών πολαρονίων μεταξύ των
ιόντων V4+ και V5+. Η αγωγιμότητα αλλά και η αντίστοιχη ενέργεια ενεργοποίησης
εξαρτώνται ισχυρά από την μικροδομή των δειγμάτων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιθλασιμετρίας XRD στα αναγμένα δείγματα PL
και ML διαπιστώθηκε εκτός από την ένωση VO2 και η συνύπαρξη V6O13 ή και V2O5.
Παρατηρήθηκε απότομη μεταβολή της R(T) σε ΤΜΙΤ=330 Κ που αποδίδεται στην
μετάβαση μετάλλου-μονωτή (MIT) η οποία συνοδεύει τη δομική μετάβαση (Τ-Μ) στην
ένωση VO2. Παρά την ισχυρή μεταβολή της R(T) (RH/RL103) η ΜΙΤ χαρακτηρίζεται
από αξιοσημείωτα μικρό πλάτος (1-2 Κ) και στενό βρόχο υστέρησης (2-4 K). Με
βάση και τα αποτελέσματα των μετρήσεων I-V συμπεραίνεται ότι η ΜΙΤ μπορεί να
προκληθεί όχι μόνο με θερμική διέγερση αλλά και από εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο.
Η αντίστοιχη τάση κατωφλίου φαίνεται να αυξάνει μειούμενης της θερμοκρασίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Οξείδια του βαναδίου, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Μικρό πολαρόνιο, Μετάβαση μετάλλου-μονωτή (ΜΙΤ, Αναγωγή σε κενό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
iii, 69