Παρώθηση στο μάθημα της Χημείας: Κριτήρια παιδαγωγικά και περιεχομένου που καθιστούν τη Χημεία ελκυστική για τους μαθητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319360 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-12
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κατσαρού Βιργινία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Η. Ματσαγγούρας (επιβλέπων), Επίκ. Καθηγητής Σ. Κοΐνης, Λέκτορας Ε. Μαυρικάκη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρώθηση στο μάθημα της Χημείας: Κριτήρια παιδαγωγικά και περιεχομένου που καθιστούν τη Χημεία ελκυστική για τους μαθητές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Motivation in learning Chemistry: Educational factors that make Chemistry studying attractive for students
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναζητηθούν οι παράγοντες
που παρακινούν τους μαθητές στο να μελετήσουν και να μάθουν Χημεία. Σύμφωνα με
τη σχετική βιβλιογραφία, οι παράγοντες αυτοί κυρίως αφορούν στο περιεχόμενο της
ύλης και στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Σχετικές πληροφορίες
αναζητήθηκαν από τρεις πηγές: τον εκπαιδευτικό, τον μαθητή και τη διδακτέα ύλη
του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Χημείας του Γυμνασίου. Τα βασικά
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 1. Ποιες θεματικές ενότητες της
Χημείας ενδιαφέρουν περισσότερο τους μαθητές; 2. Έχουν εντοπιστεί αυτές από
τους εκπαιδευτικούς; 3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την παρώθηση των μαθητών
στο να μελετήσουν Χημεία; 4. Ποιοι παράγοντες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι
παρακινούν τους μαθητές στην μελέτη της Χημείας; 5. Ποιες διδακτικές μέθοδοι
και ποια διδακτικά εργαλεία προτιμώνται από τους μαθητές στη διδασκαλία της
Χημείας; Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 144 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου σχολείων
της Αθήνας και 10 καθηγητές που διδάσκουν Χημεία. Το εργαλείο που δόθηκε σε
μαθητές και καθηγητές ήταν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σε κλίμακα τύπου
Likert. Τα συμπεράσματα από την έρευνα είναι ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για
θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή, όπως η ρύπανση του
περιβάλλοντος, η διατροφή και τα φάρμακα, και τα θέματα αυτά έχουν εντοπιστεί
σε γενικές γραμμές από τους καθηγητές τους. Το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης
δε φαίνεται να ικανοποιεί τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι μαθητές θεωρούν τη
Χημεία χρήσιμη στην καθημερινή τους ζωή, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τη
σχολική Χημεία. Η αυτενέργεια και η πειραματική εργασία παρακινούν περισσότερο
τους μαθητές να μελετήσουν Χημεία ενώ η ανία, η μη συνάφεια του μαθήματος με
την καθημερινότητά τους και ο μονότονος τρόπος διδασκαλίας του τους αποτρέπει.
Ένα από τα σημαντικά ευρήματα είναι η διαπιστωμένη στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης των μαθητών και του κινήτρου μάθησης στη Χημεία.
Συνοπτικά, οι μαθητές πιστεύουν ότι το μάθημα θα ήταν πιο ενδιαφέρον να γίνεται
με πειράματα από τους ίδιους ή επίδειξης, με συζήτηση καθηγητή-μαθητών, με
προβολές ταινιών και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν αλλά
οι περισσότερ
οι από αυτούς τις επιλέγουν στη διδασκαλία τους σπάνια ή ποτέ.
Λέξεις-κλειδιά:
Διδακτική Χημείας, Κίνητρα, Θέματα Χημείας, Διδακτέα ύλη Χημείας, Μέθοδοι διδασκαλίας στη Χημεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11, 13
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
117