Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων Ni(II) και Au(I) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ και (Ρ,Ρ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320159 397 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-27
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Στεργίου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυρίτσης Παναγιώτης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων Ni(II) και Au(I) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ και (Ρ,Ρ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis, characterization and study of catalytic activity of Ni(II) and Au(I) complexes with P-N-P and (P,P) ligands.
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή στόχος ήταν η χρήση δισχιδών υποκαταστατών τύπου φωσφόρου-
αζώτου-φωσφόρου (P-N-P) και φωσφόρου-φωσφόρου (Ρ,Ρ) για τη σύνθεση
μονοπυρηνικών [NiII(P,P)X2], X = Cl, Br, και διπυρηνικών [Au(I)2(PNP)Cl2]
συμπλόκων, PNP = Ph2PN(R)PPh2, R = H, CH(CH3)Ph, (CH2)3Si(OCH3)3. Με τον
συμβολισμό (Ρ,Ρ) αναφερόμαστε στον υποκαταστάτη 2,2-διφαινυλοφωσφινο-
1,1-διφαινύλιο. Ο χαρακτηρισμός των υποκαταστατών και των συμπλόκων
πραγματοποιήθηκε με φασματοσκοπία υπερύθρου (IR) και πυρηνικού μαγνητικού
συντονισμού (NMR), ενώ η κρυσταλλική δομή του [Ni(P,P)Br2] προσδιορίσθηκε με
πειράματα περίθλασης ακτίνων-Χ. Επί πλέον, μελετήθηκε η καταλυτική δραστικότητα
των συμπλόκων Au(Ι) σε αντιδράσεις υδροαλκοξυλίωσης, και των συμπλόκων Ni(ΙΙ)
σε αντιδράσεις πολυμερισμού του νορβορνενίου και C-C σύζευξης. Το σύμπλοκο
[NiII(P,P)Cl2], υπό τις δεδομένες πειραματικές συνθήκες, είναι καταλυτικώς
ανενεργό σε αντιδράσεις σύζευξης τύπου Suzuki. Αντιθέτως, τα σύμπλοκα του
Au(I), που μελετήθηκαν ως προς την καταλυτική τους δράση σε αντιδράσεις
υδροαλκοξυλίωσης, παρουσίασαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέλος ελπιδοφόρα ήταν
τα αποτελέσματα της καταλυτικής δράσης του συμπλόκου [Ni(P,P)Br2] σε
αντιδράσεις σύζευξης τύπου Kumada.
Λέξεις-κλειδιά:
Αμινοδιφωσφινικοί υποκαταστάτες, Σύμπλοκα Ni(II) και Au(I), Καταλυτικές αντιδράσεις διασταυρούμενης σύζευξης, Ομογενής κατάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
109