Σχεδιασμός - επιλογή - οριοθέτηση χώρων καταφυγής δήμου Τρίπολης για την περίπτωση σεισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320206 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-24
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μητροπούλου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμιος Καθηγητής (Επιβλέπων), Λόζιος Στυλιανός Επίκ. Καθηγητής, Καβύρης Γεώργιος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός - επιλογή - οριοθέτηση χώρων καταφυγής δήμου Τρίπολης για την περίπτωση σεισμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Design - Choice - Delimitation of Places of Refuge in the Municipality of Tripolis in the Case of Earthquake
Περίληψη:
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είχε σαν σκοπό το σχεδιασμό και την
επιλογή των χώρων καταφυγής σε ένα δήμο μετά την εκδήλωση σεισμικού φαινομένου
και ειδικότερα του Δήμου Τρίπολης.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του χωροταξικού και οικιστικού πλαισίου, της
διοικητικής διάρθρωσης, του κλίματος, των υποδομών και του πολιτιστικού πλούτου
του Δήμου Τρίπολης.
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο με περιγραφή της υφιστάμενης γεωμορφολογικής
δομής η οποία χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στη συνέχεια αναλύεται η γεωλογική δομή
στην οποία συμμετέχουν δυο, από τις εξωτερικές ελληνίδες, γεωτεκτονικές ζώνες
(Γαβρόβου – Τρίπολης και Ωλονού – Πίνδου). Ακολουθεί περιγραφή των ρηγμάτων και
αναλύεται η σεισμικότητα της υπό μελέτης περιοχής.
Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης
εκτάκτων αναγκών, το οποίο και αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά
των αρμοδιοτήτων των οργάνων διαχείρισης κρίσεων και εφαρμογής του σχεδίου της
Πολιτικής Προστασίας ανά δράση, γραφείο και διεύθυνση. Το σχέδιο αυτό θα
εφαρμοστεί κατά το στάδιο της άμεσης επέμβασης.
Ακολουθεί η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής των χώρων καταφυγής, οι χρήσεις
αυτών, η προσβασιμότητά τους καθώς και ο έλεγχος επάρκειάς τους
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται προτάσεις των χώρων καταφυγής ανά
δημοτική και τοπική κοινότητα στο Δήμου Τρίπολης οι οποίες μπορούν να τεθούν σε
εφαρμογή σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικού φαινομένου.
Λέξεις-κλειδιά:
Σεισμικός Κίνδυνος, Μείωση Σεισμικής Διακινδύνευσης, Γεωμορφολογική - Γεωλογική Δομή Δήμου Τρίπολης, Εξωτερικές Ελληνίδες, Νομοθετικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
XII
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
VII, 114